Nyheter 15.11.2010

Statsunderstöd för medborgar-organisationernas Europainformation 2011

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europa-information 2011Ansökan ska inlämnas senast den 15 december 2010. Foto: Europeiska kommissionen

Utrikesministeriet ledigförklarar statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2011.

I budgeten för 2011 har det föreslagits att 215 000 euro anvisas för understöden. Syftet med understöden är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland. Särskilda prioriteringar år 2011 är frågor som påverkar medborgarnas vardag såsom ekonomi och sysselsättning, konsumentärenden och fri rörlighet.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan med en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och en finansieringsplan samt uppgifter om de sammanslutningar som deltar i verksamheten eller projektet ska inlämnas till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 15 december 2010 före tjänstetidens utgång. I annat fall går den sökande miste om rätten att bli beaktad i stödbesluten.

Ansökningsblanketten och närmare anvisningar om ansökningsförfarandet