Nyheter 24.11.2010

Romernas ställning inom Europeiska unionen är svår

Nainen ja lapsiI Europa finns det mest romer procentuellt sett i Bulgarien, Makedonien, Rumänien och Slovakien. Foto: WikiCommons

Det bor ungefär tio miljoner romer i Europa. Det här är dock en mycket grov uppskattning, eftersom alla inte är registrerade på grund av att många romfamiljer reser omkring. Många romer undviker också att registrera sig då de är rädda för att bli stämplade.

I Europa finns det mest romer procentuellt sett i Bulgarien, Makedonien, Rumänien och Slovakien. Det största antalet romer finns i Rumänien, där de uppgår till några miljoner.

Romerna är en betydande minoritet i många länder. De utgör inte en enhetlig grupp, utan inom rombefolkningen finns många olika minoriteter. Merparten av romerna lider av allvarlig diskriminering inom alla viktiga områden i livet. Rombefolkningen har utsatts för en omfattande och grov diskriminering i hundratals år.

Romernas ställning i Europa är fortfarande svag

En stor del av romerna lider av fattigdom och speciellt i Östeuropa bor en stor del av romerna i städernas utkanter eller på landsbygden isolerade från den övriga befolkningen. Deras bostäder är mycket ofta dåliga och saknar elektricitet och rinnande vatten. Situationen förvärras av att romerna ofta har stora familjer.

Romerna har sällan tillgång till offentlig sjukvård och romernas förväntade livslängd är i många länder kortare än majoritetsbefolkningen. De har också sämre möjligheter till utbildning och de har ofta diskriminerats på alla nivåer inom utbildningen. Av denna orsak måste rombarnen ofta gå om klassen eller så avbryter de sin skolgång.

Romerna har också utsatts för politisk förföljelse på olika håll i Europa. Till exempel i Ungern har partiet Jobbik, som kräver att romerna ska flyttas till läger utanför städerna, fått ett rätt stort understöd. Också i Mellaneuropa har romerna blivit en nagel i ögat. I Frankrike har president Sarkozy utvisat tusentals romer från landet, vilket gett upphov till en upprörd politisk debatt.

Romerna har inte heller förskonats från våldsamheter. I Östeuropa, där de flesta romer bor, har deras bostäder attackerats och de har angripits på gatorna.

EU kämpar på olika sätt mot diskrimineringen

Europeiska kommissionen strävar efter att förbättra romernas situation genom att uppmuntra medlemsländerna att använda en del av medlen i EU:s strukturfonder till stöd för rombefolkningen. Enligt kommissionens åsikt kan man via strukturfonderna hjälpa romerna på ett flexibelt och effektivt sätt genom att erbjuda exempelvis bostäder och utbildning. Denna process stöds av EURoma-nätverket som idag består av representanter från tolv medlemsländer (Belgien, Tjeckien, Estland, Finland, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien). Dessa länder har reserverat sammanlagt 17,5 miljarder euro (varav 13,3 miljarder från Europeiska socialfonden) att användas till stöd för romerna och andra utsatta minoritetsgrupper mellan åren 2007 och 2013.

Europeiska kommissionen har också beslutat att med två års mellanrum anordna ett toppmöte om romerna. Avsikten är att sammanföra representanter för EU:s institutioner, nationella regeringar och civila samhällsorgan på olika håll i Europa. Man vill väcka diskussion både inom unionen och i medlemsländerna och därmed ta fram nya lösningar på romernas problem. Det första mötet om romerna hölls i Bryssel i september 2008.

Romerna stöds inom EU också via andra finansieringsprojekt, såsom Progressprogrammet och Programmet för livslångt lärande.

Mer information:
EU och romerna, Europeiska kommissionen
Europeiska socialfonden (ESF)
Progressprogrammet, Europeiska kommissionen