Nyheter 26.11.2010

EU och USA intensifierar sitt datanätsamarbete

EU och USA intensifierar sitt datanätsamarbeteHerman Van Rompuy, Europeiska unionen, och Barack Obama, USA, träffades äntligen vid ett toppmöte i Lissabon i november 2010. Foto: Europeiska kommissionen

EU:s och USA:s ledare var eniga om sina målsättningar vid sitt möte den 20 november i Lissabon. Några meningsskiljaktigheter behandlades inte.  Man ska sörja för den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, ta sig an problemen med klimatförändringen och utvecklingen samt säkerställa medborgarnas säkerhet.

EU:s permanenta ordförande Herman Van Rompuy och kommissionens ordförande José Manuel Barroso träffade USA:s president Barack Obama i samband med Nato-toppmötet i Lissabon. Det här var det första officiella mötet mellan EU:s och USA:s ledare efter att Lissabonfördraget trätt i kraft.

USA är EU:s viktigaste handelspartner

De viktigaste målen för såväl EU som USA har en längre tid varit återhämtningen efter den ekonomiska krisen och att få fart på den ekonomiska tillväxten, liksom en förbättring av sysselsättningen. Ökad handel och ökade investeringar är viktiga för bägge parter. EU och USA är varandras viktigaste handelspartner och de står tillsammans för ungefär hälften av handeln i världen. EU:s export till USA uppgår uppskattningsvis till cirka 204,4 miljarder euro årligen och importen till ungefär 159,8 miljarder.

Herman Van Rompuy framhöll att trots de aktuella problemen i EU:s ekonomi har den ekonomiska tillväxten i EU på sistone varit kraftigare än vad man vågade hoppas på för några månader sedan.

Säkerhetsutmaningarna förändras

Herman Van Rompuy påminde i sitt tal om att både EU och USA bygger på fri rörlighet för människor, varor och information.  Nya typer av nätverk är förknippade med nya hot, av vilka Van Rompuy lyfte fram terrorismen, marknadsstörningar och cyberattacker, som alla kan förlama samhället.

I framtiden blir det allt viktigare att skydda datanäten, eftersom gränsöverskridande system gör samhällena sårbara för attacker. Systemen kan angripas från olika länder via komplicerade rutter och det är svårt att spåra dem som utför brotten.

Man beslutade att intensifiera säkerhetssamarbetet också i fråga om cybersäkerheten.  EU och USA ska inrätta en arbetsgrupp för cybersäkerhet, och den ska ge en rapport om sitt arbete om ett år.

I den mer traditionella säkerhetspolitiska diskussionen tog man fram utvecklingsländerna, Iran, Mellanöstern, Afghanistan och Sudan. Trots ett aktivt EU-samarbete är USA:s relationer visavi säkerhetspolitiken och krishanteringen mer organiserade via Nato och FN.

En lång historia av samarbete

EU och USA ingick diplomatiska förbindelser redan 1953. Avsikten är att ordna två toppmöten per år. Också utrikesministrarna sammanträder regelbundet. Till övriga delar kanaliseras relationerna via olika samarbetsnätverk och bilaterala avtal gällande ekonomiskt samarbete.  Förhandlingsarenor är G-ländernas möten, Internationella valutafonden IMF, OECD och dessutom förs diskussioner under friare former. År 2007 grundades det transatlantiska ekonomiska rådet för att stärka de ekonomiska relationerna.

På båda sidor vill man stärka samarbetet. Bland annat ska man förbättra informationen och ta fram möjligheter till videoförhandlingar mellan experter i krissituationer.

Mer information:

Toppmötet mellan EU och USA på Europeiska rådets webbplats
Herman Van Rompuys tal vid toppmötet (på engelska)
Europeiska unionens yttre åtgärder, USA (på engelska)