Nyheter 29.11.2010

Bättre ekonomisk styrning i Europa

Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Europeiska rådets ordförande Herman Van RompuyTysklands förbundskansler Angela Merkel och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy presenterade båda sina förslag till intensifierad kontroll av ekonomin i Europa. Foto: Europeiska unionens råd

Europeiska rådet nådde samförstånd om sanktioner inom den ekonomiska politiken och om en permanent krismekanism vid sitt möte i oktober. Man hade på förhand väntat sig ett möte med förtätad stämning eftersom det med tanke på hela EU:s och eurons framtid anses vara viktigt att kunna avvärja ekonomiska kriser av typ Greklandskrisen.

Europeiska rådet godkände slutrapporten från specialgruppen för ekonomisk styrning som arbetat under ledning av rådets ordförande Herman Van Rompuy. Mötet godkände också en permanent krismekanism som ska upprättas snabbt. Vid mötet behandlades också EU:s kommande toppmöten med andra organisationer och stater.

Löfte om nya styrmekanismer för ekonomin

Den permanenta krismekanism, som Tyskland och Frankrike fört fram sina egna synpunkter på inför toppmötet, var den fråga som väckte mest diskussion på mötet. Krismekanismen ska i framtiden förhindra att kriser som Greklandskrisen upprepas. Ännu vet man emellertid inte exakt hur krismekanismen kommer att se ut. Kommissionen ska ge ett förslag i ärendet redan i december, eftersom mötet beslutade att påskynda tidtabellen. Dessutom beslutade mötet att utreda möjligheten att ändra Lissabonfördraget, då framför allt Tyskland vill att krismekanismen ska skrivas in i grundfördraget.

Man kom emellertid överens om att inte ändra den punkt i grundfördraget enligt vilken varje medlemsstat ansvarar för sina egna skulder. En medlemsstat ska alltså inte heller i framtiden bli tvungen att betala andra medlemsstaters skulder. Mötet godkände också slutrapporten från den specialgrupp för ekonomisk styrning som arbetat under ledning av Herman Van Rompuy. Rapporten innehåller bland annat riktlinjer för sanktioner mot de länder som bryter mot EU:s ekonomiska bestämmelser.

Riktlinjer för kommande toppmöten slogs fast

Europeiska rådet debatterade också förberedelserna inför toppmöten med tredje parter och kom överens om EU:s gemensamma mål vid dessa möten. Bland annat förbereddes klimatkonferensen som ska hållas i Cancún i början av december. Europeiska rådet bekräftade EU:s beredvillighet att förlänga Kyotoprotokollet på vissa villkor. Parallellt med internationella avtal kommer EU också att utveckla en mer diversifierad strategi för att bekämpa klimatförändringen.

På mötesagendan stod också förberedelserna inför G20-toppmötet som hålls i Seoul i mitten av november. En av EU:s prioriteringar kommer att vara att säkra en stabil ekonomisk tillväxt. Dessutom diskuterades förberedelserna inför EU:s toppmöten med bland annat USA, Ryssland och Ukraina.

Mer information:

Europeiska rådets slutsatser

Facebook