Nyheter 29.11.2010

Rätten att lägga fram EU-medborgarinitiativ börjar snart gälla

Rätten att lägga fram EU-medborgarinitiativ börjar antagligen att gälla i början av 2011, om lagstiftningsprocessen går snabbt.Rätten att lägga fram EU-medborgarinitiativ börjar antagligen att gälla i början av 2011, om lagstiftningsprocessen går snabbt. Foto: Europeiska kommissionen

Behandlingen av EU:s medborgarinitiativ går framåt i både Bryssel och Finland. För närvarande behandlas medborgarinitiativet i Europaparlamentet. Rådet har redan tidigare nått en politisk överenskommelse om det förslag som kommissionen lagt fram om medborgarinitiativet. I Finland bereds som bäst vid sidan av EU:s medborgarinitiativ ett finländskt medborgarinitiativ. Snart kan medborgarna således lämna in initiativ till både Europeiska kommissionen och riksdagen.

Men vi får ännu vänta en tid innan initiativ kan läggas fram. Processen med lagstiftningen pågår och många praktiska frågor kan ännu ändras. Tidigast i början av 2011 blir det möjligt att lämna in medborgarinitiativ till EU.

Endast frågor som hör till EU kan tas upp

EU:s medborgarinitiativ är en av nyheterna i Lissabonfördraget. I Lissabonfördraget sägs att ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lagförslag. Initiativen måste också stämma överens med EU:s värderingar.

Efter att kommissionen mottagit ett medborgarinitiativ kan den ta ärendet till behandling och lägga fram ett förslag för rådet och parlamentet. Ett medborgarinitiativ är dock inte bindande för kommissionen och den måste inte utarbeta ett förslag till rättsakt utifrån initiativet.

Medborgarinitiativet är under beredning

EU:s medborgarinitiativ är ännu inte i kraft. Kommissionen har lagt fram ett förslag om medborgarinitiativet, där man har fastställt vissa praktiska frågor, bland annat hur många underskrifter som behövs från ett land, under vilken tid underskrifterna ska samlas in och hur det ska ske. Rådet godkände kommissionens förslag på allmän nivå i juni. Som bäst behandlas medborgarinitiativet i parlamentets utskott för konstitutionella frågor. Till behandling i plenum kommer medborgarinitiativet i mitten av december.

Även i Finland är EU:s medborgarinitiativ först i beredningsstadiet. Justitieministeriet inrättade i början av oktober en arbetsgrupp som bereder de nationella bestämmelserna i anknytning till EU:s medborgarinitiativ. Bestämmelserna gäller bland annat hur underskrifterna ska samlas in och hur man ska verifiera riktigheten i de underskrifter som samlas in. Arbetsgruppen bereder samtidigt ett finländskt medborgarinitiativ, med vilket det ska bli möjligt att lägga fram ett initiativ till riksdagen.

Vi får ännu ge oss till tåls

I det här skedet finns endast kommissionens förslag om EU:s medborgarinitiativ och förslaget kan ändras vid parlamentets och rådets behandling. Enligt uppskattning införs rätten att lägga fram medborgarinitiativ till EU tidigast i början av 2011, men det kan också hända att det sker först senare. Den nationella lagstiftningen med anknytning till EU:s medborgarinitiativ är också först i beredningsstadiet.

Det är alltså ingen idé att nu börja samla in underskrifter, eftersom de slutliga besluten om de praktiska frågorna ännu inte har fattats och rätten att lägga fram initiativ ännu inte gäller. De praktiska frågorna gällande initiativet kan ändras från det som föreslagits. Men man kan börja planera och göra annat bakgrundsarbete inför ett kommande medborgarinitiativ, så att man är beredd då EU:s medborgarinitiativ officiellt träder i kraft.

Mer information:

Medborgarna får sin röst hörd i EU genom det nya medborgarinitiativet, Europainformationen
Beredning av lagstiftning om medborgarinitiativet, justitieministeriet (på finska)
Utskottet för konstitutionella frågor, Europaparlamentet (på engelska)

Facebook