Nyheter 10.6.2011

Europeiska unionens centrum för arktisk information till Rovaniemi?

Europeiska unionen utarbetar som bäst ett arktiskt handlingsprogram. Samtidigt funderar man på om unionen ska inrätta ett centrum för arktisk information. Rovaniemi är en stark kandidat som placeringsort för centrumet. Mer information får vi antagligen i juni när Europeiska kommissionens mellantidsrapport väntas bli färdig.

Det globala intresset för de arktiska frågorna har ökat. Också Europeiska unionen har konstaterat att det föreligger ett behov av gemensamma handlingslinjer gällande Arktis. Europeiska kommissionen har lagt fram sin syn på att ta fram en arktisk politik för EU och utarbetar som bäst riktlinjerna för EU:s arktiska politik.

Arktisk väckelse

Europeiska kommissionen har föreslagit att det ska utredas om ett europeiskt centrum för arktisk information (European Arctic Information Centre) borde inrättas som stöd för EU:s arktiska politik.  Direktör Paula Kankaanpää vid Arktiska centret vid Lapplands universitet tog tag i kommissionens tanke. Vid Arktiska centrets 20-årsfest hösten 2009 föreslog hon att informationscentret kunde inrättas i anslutning till Arktiska centret i Rovaniemi. Arktiska centret är ett riksomfattande forskningsinstitut och vetenskapscenter verksamt vid Lapplands universitet. Det bedriver tvärvetenskaplig forskning i de arktiska regionerna och har fokuserat på utbildning av experter på Arktis och spridning av forskningsrön.

Utrikesminister Alexander Stubb som deltog i Arktiska centrets 20-årsjubileum understöder Kankaanpääs initiativ. Utrikesministern, som enligt sina egna ord har upplevt en ”arktisk väckelse”, har kraftigt drivit frågan om att grunda ett informationscentrum framåt. Målet att få EU:s arktiska informationscenter till Rovaniemi skrevs också in i Finlands arktiska strategi som blev färdig sommaren 2010. I den konstateras att Arktiska centret redan har en välfungerande infrastruktur och ett omfattande samarbetsnätverk. Därmed driver EU:s nordligaste universitet, dvs. Lapplands universitet, och Arktiska centret redan i praktiken verksamhet som planerats för EU:s arktiska informationscenter gällande den arktiska forskningen.

Brett stöd för initiativet

De arktiska frågorna har synligt varit på agendan förutom i kommissionen också i Europaparlamentet. Europaparlamentets vice talman Diana Wallis (ALDE), som är insatt i de arktiska frågorna, besökte Rovaniemi i augusti 2010 och bekantade sig med Arktiska centrets verksamhet. Till Wallis ansvarsområde i parlamentet hör bland annat frågor i anslutning till den nordliga dimensionen och den arktiska regionen. Wallis förhöll sig positivt till förslaget om att placera informationscentret i Rovaniemi och berömde den beredskap som Lapplands universitet och Arktiska centret har. Vid sin session i januari godkände parlamentet ett betänkande om hållbar utveckling för de nordligaste regionerna. I betänkandet, som hade färdigställts hösten 2010, gav parlamentet sitt bifall till tanken på att inrätta ett informationscenter och noterade speciellt att centret kan placeras i anslutning till Lapplands universitets Arktiska center.

Arktiska centret har också på annat håll fått ett brett stöd för sitt förslag. Till exempel uttalade konferensen för parlamenten i de arktiska länderna som var samlad i Bryssel i höstas sitt stöd för att informationscentret placeras vid Arktiska centret. Vid en diskussion som Finlands utrikesministerium ordnade samtidigt som konferensen hölls meddelade bland annat FN:s miljöprogram UNEP och de nordiska sametingen att de stödjer Arktiska centret.

ArktikumArktikum, Foto: Arto Vitikka

Informationscentret är välkommet till Rovaniemi

Lapplands landskapsdirektör Esko Lotvonen säger att det vore viktigt att det arktiska informationscentret inrättas och placeras i Rovaniemi, eftersom det skulle främja kunskapen om de arktiska regionerna och de nordliga områdena och sprida informationen till en bred publik.

”På landskapet Lapplands vägnar är jag glad över att frågan har tagit ett steg framåt tack vare ett starkt nationellt stöd och stöd från Europaparlamentet", säger landskapsdirektör Lotvonen.

Arktiska centret har föreslagit att informationscentret kunde fungera utifrån en nätverksmodell.

 ”Planerna på att bedriva information om det arktiska i form av ett nätverk mellan olika instanser är värt att understödja för att säkra en bred kunskapsbas och erhålla acceptans för Arktiska centrets ledande roll", fortsätter landskapsdirektör Lotvonen.

Till Arktiska centrets styrkor hör förutom tvärvetenskapligheten, en färdig infrastruktur och ett brett samarbetsnätverk också populariseringen av vetenskaplig kunskap. Ett bra exempel på detta är den interaktiva utställningen Arktis i förändring som visas i Artikum och som mångsidigt presenterar de nordiska regionerna och den tvärvetenskapliga arktiska forskningen.

Något egentligt beslut om att inrätta EU:s arktiska informationscentrum har ännu inte fattats. Europeiska kommissionen bereder som bäst sitt förslag till fortsatta åtgärder. Mer information om utvecklingen av EU:s arktiska politik och inrättandet av centrumet för arktisk information väntas före slutet av juni. Då blir det också klart om det finns några medtävlare till Arktiska centret på annat håll i Europa.

 

Ytterligare information:
Arktiska centret – Europeiskt centrum för arktisk information, temasidor
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Europeiska unionen och arktis
Europaparlamentets betänkande om en hållbar EU-politik för de nordligaste regionerna
Finlands arktiska strategi
Portalen Arctic Finland
Arktikum