Nyheter 13.7.2011

Minister Hautala till EU:s utvecklingsministermöte i Polen

Pressmeddelande 182/2011
13.7.2011

Utvecklingsminister Heidi Hautala deltar i EU-utvecklingsministrarnas inofficiella möte den 14 – 15 juli i Sopot, Polen.

Ministrarna diskuterar kommissionens meddelande om budgetramen, vilken offentliggjordes den 29 juni, med särskild fokus på EU:s framtida arkitektur för utvecklingsbiståndet. Det är viktigt för Finland att utvecklingsbiståndets andel av EU:s finansiering av de yttre förbindelserna även i framtiden tryggas på ett sätt som möjliggör tillräcklig respons på globala utmaningar. Samtidigt måste man hålla i minnet EU:s gemensamma åtagande att höja beloppet på det offentliga utvecklingsbiståndet till 0,7 procent av BNI före 2015.

Ministrarnas andra diskussionsämne är EU:s och medlemsstaternas utvecklingsinsats i Centralasien och i Stillahavsområdet, inbegripet arbetsfördelningen sinsemellan och eventuell samprogrammering.

Mötets andra dag diskuterar ministrarna samprogrammering av EU:s och medlemsstaternas utvecklingssamarbete. Syftet med samprogrammeringen är att kartlägga de samarbetsområden där EU och dess medlemsländer har de bästa möjligheterna att främja utvecklingen i partnerlandet. Finland stöder EU:s starka roll vid fastställandet av arbetsfördelningen mellan biståndsgivarna.

Den sista punkten på dagordningen för utvecklingsministrarna är förberedelserna inför högnivåforumet för biståndseffektivitet i Busan i Sydkorea i slutet av 2011. I Busan bör man besluta om strukturerna för det fortsatta arbetet med biståndseffektiviteten. Enligt Finlands bör forumet producera nya lösningar till hur man genom utvecklingsbistånd bäst kan stödja utvecklingsresultaten på landsnivå i partnerskapsländerna.

Ytterligare information: ministerns tf. tjänstemannasekreterare Maria Kurikkala, tfn 0400 735 991, eller inspektör Laura Hassinen, tfn 09 1605 6458