Nyheter 12.10.2011

EU:s sammanhållningspolitik effektiviseras

Europeiska kommissionen antog 6 oktober ett förslag till lagpaket om sammanhållningspolitiken, dvs. regional- och strukturpolitiken. I paketet utformas riktlinjerna för sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020. Genom förslagen vill man rikta in sig på målen i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, den så kallade Europa 2020-strategin.

Man vill effektivisera effekterna av EU-finansieringen

HahnJohannes Hahn är kommissionär med ansvar för regionalpolitiken. Foto: Europeiska kommissionen.

Europeiska unionens regional- och strukturpolitik påverkar på många sätt hela unionens område. Enligt lagpaketet ska varje EU-stat ingå ett partnerskapsavtal med kommissionen och i avtalet fastslås de nationella målen. Kommissionen vill säkerställa att ineffektiva makroekonomiska åtgärder, en ineffektiv finanspolitik eller bristande förvaltningskapacitet inte ska undergräva finansieringens effekter på den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen.

Sammanhållningspolitiken stödjer anställningsbarheten

Sociala investeringar spelar en viktig roll i det kommande finansieringspaketet. Under de senaste tio åren har över en miljon arbetstillfällen skapats med stöd av EU-finansiering. ”Att sätta människorna i centrum är en viktig del av våra insatser för att ta oss ur den ekonomiska krisen”, säger László Andor, kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

xLappland och Östra Finland är prioriterade områden för det sammanhållningsstöd som Finland får. Foto: Visit Finland.

Regional- och strukturpolitiken står för en tredjedel av EU:s budget. Finland får sammanlagt cirka 1,7 miljarder euro från EU:s strukturfonder under perioden 2007–2013. Finansieringen riktas främst till östra och norra Finland.

Kommissionens förslag ska nu behandlas av EU:s råd och Europaparlamentet med sikte på att det nya sammanhållningspolitiska programmet kan inledas 2014.

Läs mer:

Kommissionen vill effektivisera de sammanhållningspolitiska investeringarna efter 2013

Lagstiftningsförslag om sammanhållningspolitiken 2014–2020

Mer information om lagstiftningspaketet

Sammanhållningspolitiken 2007–2013

Temavecka för Europas regioner och kommuner