Nyheter 14.10.2011

Europeiska medborgaråret 2013

Över hälften av EU-medborgarna känner inte till de rättigheter som EU-medborgarskapet medför och vilken medborgarnas ställning är. Därför har Europeiska kommissionen beslutat att utlysa 2013 till Europeiska medborgaråret.

I EU har alla två medborgarskap

EU-medborgarna har rätt att resa och vistas fritt inom unionens område. Foto: Europainformationen.

Europeiska unionen består av medlemsstater och deras medborgare, men varje medborgare i ett EU-land är också samtidigt EU-medborgare. År 2010 bodde över 12 miljoner medborgare i ett annat medlemsland än sitt hemland. Men det finns över 500 miljoner medborgare i EU och en femtedel anser att det finns för många hinder för att arbeta i ett annat medlemsland.
Unionsmedborgarskapet skapades genom Maastrichtfördraget för 20 år sedan. Då inskrevs EU-medborgarskapet för första gången i ett fördrag. På tjugo år har det skett många framsteg för att underlätta bland annat turismen och resandet.
Kommissionär Viviane Reding, som ansvarar för rättsliga frågor och medborgarskap, anser att den fria rörligheten är den viktigaste av EU:s rättigheter. Hon hoppas att alla EU-medborgare utan problem kan arbeta och resa inom unionen.

Medborgarnas rättigheter är grunden för demokrati

EU-medborgarskapet hör nära ihop med unionens demokratiska principer.

EU-medborgarna har rätt att studera också i andra EU-länder. Foto: Europeiska kommissionen.

Den fria rörligheten inom unionen är den mest konkreta av rättigheterna – den för med sig också andra rättigheter i medlemsländerna. Till medborgarnas rättigheter utanför sitt eget hemland hör bland annat rätt till utbildning, erkännande av yrkeskvalifikationer, rätt till hälso- och sjukvård och förvärv av socialförsäkringsförmåner. Ett problem är emellertid att medborgarna inte känner till sina rättigheter och detta kan begränsa deras intresse för att utnyttja rättigheterna.
Förutom rättigheter som gäller den personliga välfärden och det egna livet har EU-medborgarna också rätt att rösta och kandidera i bosättningslandet i Europaparlamentsvalet och kommunalval. Därmed kan medborgarna delta i genomförandet av demokratin i unionen också när de bor i ett annat land än sitt hemland.

Temaåren ska ge ökad information

De europeiska temaåren är informationskampanjer som omfattar hela EU. Temaåren har gällt bland annat interkulturell dialog, avskaffande av fattigdomen och lika möjligheter. År 2011 är europeiska året för volontärarbete. Avsikten är att göra volontärarbete mer känt och visa på dess betydelse.

Temat för 2012 är aktivt åldrande. Avsikten är att förbättra de äldres möjligheter att fullt ut delta i samhällslivet. Foto: NN – norden.org.

År 2012 firas Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Syftet med temaåret är att göra det lättare för äldre att spela en aktiv roll i samhället. Man vill förbättra förutsättningarna för ett aktivt åldrande och ett självständigt liv. Utmaningarna gäller så olika områden som arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, sociala tjänster, vuxenutbildning, frivilligarbete, boende, it-tjänster och transport.
Temaåren genomförs via olika informations- och utbildningskampanjer. Evenemang ordnas på nationell nivå och EU-nivå, och en viktig roll spelas också av webbportalerna Europa direkt och Ditt Europa, där medborgarna kan hitta information om sina rättigheter.

Ytterligare information:

Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Europeiska året för volontärarbete 2011

Webbportalen Europa direkt

Webbportalen Ditt Europa