Nyheter 21.10.2011

Finlands medlemsavgifter sjönk år 2010

Enligt de uppgifter som kommissionen offentliggjort var Finlands nettobetalningsandel 300,2 miljoner euro år 2010. Det betyder att nettobetalningarna var 57 euro per invånare. Nettobetalningen var 244,1 miljoner euro mindre än år 2009, då den var 544,2 miljoner euro. Nettobetalningsandelen är 0,16 procent av Finlands bruttonationalinkomst.

EurotMedlemsavgifterna till EU fastställs på basis av medlemsstaternas bruttonationalinkomst och influten mervärdesskatt samt unionens jordbrukstullar och importavgifter. Foto: NN – norden.org

Ett medlemslands nettobetalning räknas ut genom att den summa som landet får ur EU:s budget dras av från de avgifter som medlemslandet betalar till EU. Medlemsavgifterna till EU fastställs på basis av medlemsstaternas bruttonationalinkomst och influten mervärdesskatt samt unionens jordbrukstullar och importavgifter.

Hur olika länders EU-avgifter utvecklas påverkas bland annat av den pågående reformen av EU:s jordbrukspolitik, förändringarna gällande inriktningen av sammanhållningspolitiken, vissa länders rabatter på medlemsavgiften och bokföringsmässiga orsaker.

Finland är en nettobetalare under genomsnittet

Enligt de jämförbara uppgifter som Europeiska kommissionen offentliggjort kan vi uppskatta Finlands nettobetalningsställning i förhållande till unionens övriga medlemsländer. I relation till sin bruttonationalinkomst är Finland med sina 300,2 miljoner euro en nettobetalare som ligger något under genomsnittet. De största nettobetalarna år 2010 var Belgien, Tyskland, Sverige, Storbritannien och Nederländerna.

Kalkylerna visar att Finland år 2010 betalade 1 575,2 miljoner euro till EU:s budget, medan vi fick 1 309,6 miljoner euro ur budgetmedlen. Av de EU-medel som Finland fick 2010 utgjordes största delen av bidrag via olika finansieringsprogram för utveckling av jordbrukspolitiken och landsbygden samt för förbättring av den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och konkurrenskraften.

Unionens hela budget år 2010 var cirka 122 miljarder euro, vilket utgjorde knappt en procent av medlemsstaternas sammanlagda bruttonationalinkomst. EU:s budget för 2011 uppskattas bli cirka 142 miljarder euro.

Ytterligare information:

Europeiska kommissionens webbsidor om budgeten (på engelska)

EU:s budget 2011

EU:s finansrapport 2010 (EU budget 2010: Financial report)

Finansministeriets sammandrag av penningströmmarna mellan EU och Finland år 2010