Nyheter 17.11.2011

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation 2012

Utrikesministeriet ledigförklarar statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2012.


Ansökningstiden löper ut den 15 december 2011.

I budgeten för 2012 har det föreslagits att 215 000 euro anvisas för understöden. Syftet med understöden är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland. Särskilda prioriteringar år 2012 är ekonomi och sysselsättning, jordbruk och fri rörlighet.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan med en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och en finansieringsplan samt uppgifter om de sammanslutningar som deltar i verksamheten eller projektet ska inlämnas till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 15 december 2011 före tjänstetidens utgång. I annat fall går den sökande miste om rätten att bli beaktad i stödbesluten.

Du kan också begära blanketter och anvisningar per e-post från Europainformationen på adressen VKO-30@formin.fi.

Ansökningsblanketten och närmare anvisningar om ansökningsförfarandet:

Word Ansökningsblankett

pdf Projektplan

pdf Almänna villkor

pdf Mall för revisors försäkran om användningen av informationsstöd

Word Rapporteringsform

 pdf src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" />Ansökningsförfarande