Nyheter 26.1.2012

Förändrades finländarnas inställning till EU år 2011?

När Finland gick med i Europeiska unionen stödde cirka 57 procent av finländarna medlemskapet. Därefter har stödet för EU-medlemskapet i stort sett varit rätt oförändrat. Sedan mitten av 1990-talet var den offentliga diskussionen om EU kanske allra aktivast i Finland ifjol. Det påstås att finländarnas kritiska inställning till EU har ökat. Finns det fog för detta påstående i de undersökningar som gjorts på sistone?

Hur har finländarnas inställning till EU förändrats?

För att ta reda på finländarnas inställning till Europeiska unionen kan man ta hjälp av enkäter och gallupar som genomförts på EU-nivå, på riksomfattande nivå eller i olika landskap.

Kuva: European Parliament/Pietro Naj-OleariKuva: European Parliament/Pietro Naj-Oleari

Europeiska kommissionen genomför regelbundet Eurobarometer-undersökningar som omfattar hela Europa. I enkäterna återkommer dels samma frågor, dels ställer man också frågor om aktuella teman.

Enligt Eurobarometrarna 74–76 som genomfördes i slutet av 2010 och våren 2011 anser hälften av de finländare som svarade att EU är på väg i fel riktning. 68 procent av dem som svarade i slutet av 2011 var av denna åsikt. Svaren visar att den allmänna uppfattningen om unionen och dess verksamhet har blivit en aning mer negativ under året.

Av de finländare som svarade på enkäten hade 27 procent en positiv bild av unionen år 2010, medan andelen något överraskande hade stigit till 31 procent våren 2011. I slutet av 2011 hade siffran sjunkit till 22 procent. Samtidigt hade en tredjedel av dem som intervjuades i Sverige, Estland och inom hela Europa en positiv bild av unionen, och enligt detta skulle finländarna i genomsnitt vara mindre positivt inställda till EU än övriga européer.

Trots att finländarnas allmänna uppfattning om EU har fått sig en liten törn, visade den senaste Eurobarometern att hela 71 procent understödde den gemensamma valutan, euron, i slutet av 2011. I Sverige understöddes euron av endast en fjärdedel av dem som svarade, i Estland var andelen 64 procent och inom hela Europeiska unionen var ungefär hälften för euron.

Södra Finland EU-positivt, i norr och öster är man mer kritisk

Europeiska kommissionens representation i Finland har låtit genomföra enkäter på landskapsnivå 2010 och 2011. Enkäterna visar att det fortfarande finns skillnader mellan landskapen i inställningen till EU. Skillnaderna är i stor utsträckning desamma som i EU-folkomröstningen 1994.

De opinionsundersökningar som kommissionens representation har låtit genomföra visar till exempel att 51 procent av dem som svarade i Nyland anser att det är bra att Finland hör till EU. I Mellersta Österbotten var endast 31 procent av samma åsikt. I genomsnitt var fjärde svarande i Norra Österbotten, Norra Karelen, Lappland och Mellersta Österbotten ansåg att EU-medlemskapet var en dålig sak. Samma enkät visade att cirka fyra av fem finländare är litet eller ganska intresserade av Europeiska unionens verksamhet.

Lokal infallsvinkel i Åbo

Europainformationen har under flera år kartlagt finländarnas åsikter om EU i samband med bokmässan i Åbo. Enkäten testar nivån på EU-kunskapen och samtidigt tar man reda på folks inställning till EU.

– Det är inte fråga om någon omfattande undersökning, vi har fått i genomsnitt 300–500 svar per år. Svaren ger emellertid en bra uppfattning om eventuella förändringar i attityderna på regionnivå, berättar Juhana Tuomola, som är regioninformatör i Egentliga Finland.

•	EU-frågor intresserade på Helsingfors bokmässa 2011.EU-frågor intresserade på Helsingfors bokmässa 2011. Foto: Hanna Päivärinta

I enkäten i oktober 2010 uppgav 33 procent att deras åsikt om Europeiska unionen hade blivit mer negativ. Ett år senare hade motsvarande siffra stigit till 43 procent. Orsakerna till att man blivit mer kritisk uppgavs år 2010 vara bland annat den ekonomiska krisen i Grekland, det ekonomiska läget i allmänhet, EU:s utvidgning och minskade påverkningsmöjligheter. År 2011 var det likaså det osäkra ekonomiska läget och EU:s utvidgning som oroade. Dessutom var folk bekymrade över att de stora länderna i EU driver sina egna intressen.

Utifrån de enkäter som gjorts i Åbo kan man också se om det eventuellt skett förändringar i en mer positiv riktning. År 2010 berättade 33 procent av dem som svarade på enkäten att deras inställning till EU blivit positivare, medan 24 procent gav detta svar år 2011.

Som orsaker uppgavs år 2010 tillgång till information, samarbete som Finland deltagit i och att Finland varit synligt i EU. År 2011 motiverades en positivare inställning med bland annat samarbete med andra EU-länder, att man själv satt sig in i EU:s verksamhet, att Finland blivit mer europeiserat och med de möjligheter som studentutbytet ger.

– När folk har bättre kunskap om EU tycks också inställningen till EU bli positivare, konstaterar regioninformatör Tuomola.

Mer information:

Suomen EU-kansanäänestys 1994. Raportti äänestäjien kannanotoista (Finlands EU-folkomröstning 1994. Rapport om väljarnas ställningstaganden)

Eurobarometrar