Nyheter 26.1.2012

Nya regler räddningsplanka för EU och euron

Enligt Eikka Kosonen, chef för Europeiska kommissionens representation i Finland, har EU drabbats inte bara av en ekonomisk kris utan också av en politisk kris, som är den värsta i unionens historia. Unionen måste inte bara råda bot på en allvarlig ekonomisk kris utan har också andra utmaningar att lösa, såsom att unionens relativa tyngd minskar i och med globaliseringen, att befolkningen åldras samt klimatfrågor och internationella kriser. Kosonen höll en föreläsning i Tammerfors som ingår i en öppen föreläsningsserie om EU:s ekonomiska kris.

Efter den allvarliga inledningen berättade Kosonen att han ändå ser med framåt med tillförsikt. De nya ekonomiska EU-reglerna kommer att korrigera läget. EU och euron är inte på väg att splittras.

EU:s värden bör beaktas också i besluten om ekonomin

Kosonen anser att de europeiska värdena bör beaktas också i besluten om ekonomin. En hållbar utveckling, en social marknadsekonomi, antidiskriminering och främjande av freden är alltjämt aktuella mål för all verksamhet inom unionen.

Välfärdsstaten och målen i strategin Europa 2020, det vill säga åtgärder för en hållbar utveckling och bättre konkurrenskraft, står inte i konflikt med varandra. Tvärtom – de medlemsländer som har arbetat med dessa mål i sikte har klarat sig bättre ur krisen än de övriga. Finland är ett exempel på ett sådant land.

Ungern fick i veckan en officiell anmärkning gällande sin grundlag av Europeiska kommissionen.Ungern fick i veckan en officiell anmärkning gällande sin grundlag av Europeiska kommissionen. Foto: Europeiska kommissionen

Ungern fick en officiell tillrättavisning

Under tidigare år har Europeiska unionen varit ovillig att ingripa i medlemsländernas interna angelägenheter. Det ekonomiska läget i Grekland var känt redan för många år sedan, men då ingrep man inte eftersom det inte fanns regler för det. Nu har den skärpta ekonomiska samordningen ändrat på läget. EU kan framöver enklare gripa in medlemsländernas förehavanden.

Som ett bevis på det ändrade läget fick man mitt under föreläsningen veta att kommissionen gett Ungern en officiell anmärkning på grund av landets grundlag. Anmärkningen gäller den ungerska centralbankens självständighet, svagheter i datasäkerheten och rättsväsendet.

Eikka Kosonen berättade att Ungern fick en anmärkning av kommissionen gällande problemen redan då grundlagen bereddes. Ungern har inte tagit sina förpliktelser på allvar, konstaterade Kosonen. Nu kan kommissionen föra saken vidare till EU:s domstol, om Ungern inte gör ändringar i sin grundlag och förhandlar om en uppgörelse i godo med kommissionen.

Mer information:

Föreläsningsseriens program

Europainformationens broschyr om EU:s ekonomiska kris