Nyheter 25.4.2012

Kommer reaktioner från allmänheten att fälla Acta-avtalet?

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston pressikahveilla suomalaismepit kertoivat näkemyksiään paljon keskustelua herättäneestä Acta-sopimuksesta. Kuva: Anna Romo/EurooppatiedotusDe finländska Europaparlamentarikerna framförde sin syn på det mycket omdiskuterade Acta-avtalet vid en diskussion på Europaparlamentets informationsbyrå i Finland. Foto: Anna Romo/Europainformationen

Antalet varumärkesförfalskningar har mångdubblats inom EU-området de senaste åren. År 2010 registrerade tullen cirka 80 000 förfalskningsfall och kring hundratre miljoner förfalskade produkter beslagtogs vid EU:s yttre gränser. OECD har uppskattat att värdet av piratkopior år 2005 globalt uppgick till hela 200 miljarder dollar, och i denna uppskattning ingår inte digitala produkter.

EU och dess medlemsländer samt Japan, USA, Australien, Sydkorea, Marocko, Mexiko, Singapore, Schweiz och Nya Zeeland har förhandlat fram ett gemensamt avtal mot förfalskningar. Avtalet kallas Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Avsikten med avtalet är att effektivare stävja kränkningarna mot industriella rättigheter och upphovsrätten på det internationella planet. Förhandlingarna inleddes 2008 på initiativ av USA och Japan och det slutliga avtalet offentliggjordes i december 2010.

Europa förlorar årligen miljarder på grund av piratkopiering

Syftet med avtalet är att förenhetliga bestämmelserna och slå fast olika sätt att effektivt avvärja piratkopieringen. Avtalet täcker allt från varumärkesförfalskade produkter till kränkningar av upphovsrätten på internet. I motsats till den kritik som framförts begränsar avtalet inte internetanvändningen. Teleoperatörerna åläggs till exempel inte nya skyldigheter att övervaka material som kränker upphovsrätten. Nuvarande lagstiftning kommer inte att ändras på grund av Acta, och avtalet fordrar inte heller några lagstiftningsändringar i EU. I Finland är inverkan på lagstiftningen ringa.

Den största nyttan av avtalet har innovativa företag och aktörer inom skapande yrken i Europa. Europa förlorar årligen över åtta miljarder euro på grund av att varumärkesförfalskningar kommer ut på marknaden. Avtalet tryggar att handeln med lagliga produkter ger skatteintäkter och skapar arbetsplatser i Europa.

Kina är ett av de länder som producerar mest varumärkesförfalskningar. Ett problem är att varken Kina eller Ryssland har undertecknat avtalet, men de kan ansluta sig på längre sikt.

Reaktionerna från allmänheten spelar en stor roll

Europaparlamentet har fått ta emot en hel mängd reaktioner från allmänheten gällande Acta-avtalet och de finländska ledamöterna har också fått en del kontakter i frågan. Europaparlamentarikern Carl Haglund säger att det också florerar rikligt med falsk information.

Vid en diskussion ordnad av Europaparlamentets informationsbyrå sade de finländska EU-parlamentarikerna att diskussionen i alltför hög grad fokuserat på avtalsprocessen i stället för på innehållet. Avtalet har kritiserats bland annat för att förhandlingarna varit hemliga. Detta beror emellertid på att alla internationella avtal förhandlas bakom stängda dörrar. På så sätt garanterar man att EU:s förhandlingsmål nås och att man bevarar goda internationella relationer.

Det är viktigt att motarbeta förfalskningar och piratkopior, men EU-parlamentarikerna förvånar sig över att man tagit med internet, som är ett känsligt ämne. ”Här skjuter man mygg med elefantbössa”, sammanfattar Carl Haglund. På grund av den stora mängden reaktioner från allmänheten har kommissionen vänt sig till Europeiska unionens domstol och bett domstolen ge ett utlåtande om avtalet strider mot EU-medborgarnas rättigheter.

Suomen tullissa havaittiin vuonna 2011 kaikkiaan 270 tuoteväärennöstapausta. Tuotteiden arvo oli yhteensä noin 33 miljoonaa euroa. Kuva: Euroopan parlamentti.Finska tullen upptäckte totalt 270 varumärkesförfalskningsfall år 2011. Värdet av produkterna uppgick till ungefär trettiotre miljoner euro. Foto: Europaparlamentet.

Kommer parlamentet att fälla Acta?

Avtalet har hittills undertecknats av 22 EU-länder, bland dem Finland. Avtalet måste emellertid godkännas av Europaparlamentet och därefter ska ännu ministerrådet ge grönt ljus. Dessutom måste avtalet ratificeras i samtliga medlemsstater.

Det verkar som om avtalsprocessen för EU:s del skulle falla i parlamentet, som troligen röstar om avtalet i sommar. Om avtalet faller i parlamentet kan de länder som undertecknat det ändå ingå ett avtal sinsemellan, utan Europeiska unionen.

EU-parlamentarikern Petri Sarvamaa framhåller att det finns ett viktigt samband mellan makt och ansvar. ”Den som har makt har också ansvar. I detta fall verkar det som om de civila organisationerna har makten”.

Bollen är hos parlamentet – också för Finlands del

Finland har undertecknat avtalet med en reservation för dess godkännande. I Finland måste avtalet godkännas av riksdagen till de delar det gäller Finlands befogenheter. Också republikens president måste godkänna avtalet, eftersom det är ett internationellt avtal.

Regeringen har ännu inte börjat bereda propositionen i frågan. Bollen är nu hos Europaparlamentet. Om parlamentet röstar ned avtalet träder det inte i kraft i EU. Då finns det heller ingen anledning för Finland att driva saken vidare.

Mer information om Acta:

Statsrådets pressmeddelande

Om Acta på utrikesministeriets webbplats (på finska)

Om Acta på Europaparlamentets webbplats

Acta på Europeiska kommissionens webbsidor (på engelska)

Acta-avtalet