Nyheter 6.8.2012

Den ekonomiska krisen har skärpt beskattningen i EU-länderna

En höjning av mervärdesskatten skärpte beskattningen i flera EU-länder 2010, visar en rapport som EU-kommissionen offentliggjorde i början av sommaren. Högst är beskattningen i Danmark där den totala skattesatsen var 47,6 procent av bruttonationalprodukten 2010. Lägst var beskattningen i Litauen, där skattesatsen var 27,1 procent av bnp. I Finland var motsvarande tal 42,1.

En höjning av mervärdesskatten skärpte beskattningen i flera EU-länder 2010. Foto: Skatteförvaltningen

EU-länderna tar ut högre skatter än de övriga OECD-länderna
 

Bland de västliga industriländerna är beskattningen alltjämt klart hårdast i EU-länderna, där den totala beskattningens medeltal var 38,4 procent av bruttonationalprodukten år 2010. Det genomsnittliga skatteuttaget i USA var 24,5 procent och i Japan 26,9 procent. Av OECD-länderna utanför Europa var det endast i Kanada och Nya Zeeland som skatteuttaget överskred 30 procent av bnp. Av länderna utanför EU hör också Norge (42,9 %) och Island (35 %) till högskatteländerna.

Arbetet ger nästan hälften av EU-ländernas skatteinkomster
 

Beskattningen av arbetet började stiga något 2010. Foto: Arbets- och näringsministerietBeskattningen av arbetet började stiga något 2010. Foto: Arbets- och näringsministeriet

Beskattningen av arbetet lättades upp i jämn takt i början av millenniet i EU-länderna, men började stiga något 2010. Lättast beskattades arbetet i genomsnitt på Malta (21,7 %), i Portugal (23,4 %) och Bulgarien (24,4 %). Däremot var den totala beskattningen av arbetet högst i Italien (42,6 %) och Belgien (42,5 %). I Finland var motsvarande procenttal 39,3.

När man jämför siffrorna är det bra att komma ihåg att den totala beskattningen av arbetet vanligen består av personlig inkomstskatt och olika socialskyddsavgifter, varav de senare i många medlemsländer är betydligt högre än den personliga inkomstskatten.

Höjd moms kompenserar sänkta skatteinkomster
 

Som en följd av den ekonomiska krisen sjönk skatteintäkterna kraftigt i flera EU-länder framför allt år 2009. I många medlemsländer har man därför kompenserat skattebortfallet med konsumtionsskatter och framför allt genom att höja momsen. I EU-länderna står denna skatteklass för i medeltal en tredjedel av skatteinkomsterna.

Flera av de länder som drabbats hårdast av eurokrisen har höjt konsumtionsskatterna relativt sett mest. År 2008 var det endast Portugal som höjde momsen, medan sex  medlemsländer gjorde det 2009 och åtta 2010. I Grekland har momsen höjts med fyra procentenheter och i Rumänien med fem. I EU är beskattningen av konsumtionen nu klart hårdare än före den ekonomiska krisen. Ändå finns det stora skillnader i nivån på mervärdesskatten mellan länderna. Den lägsta momsen har Luxemburg (15 %) och Cypern (17 %). Högst är momssatsen däremot i Ungern (27 %) samt i Sverige och Danmark (25 %). I Finland är motsvarande procenttal 23.

Också momsen på livsmedel har höjts i flera medlemsländer som en följd av den ekonomiska krisen. Foto: Förbundet för finsk handelOckså momsen på livsmedel har höjts i flera medlemsländer som en följd av den ekonomiska krisen. Foto: Förbundet för finsk handel

Allmänt taget är konsumtionsskatternas andel av det totala beskattningsutfallet högst i länder med ett lägre totalt skatteuttag. Till exempel i Bulgarien står konsumtionsskatterna för över hälften av det totala beskattningsutfallet, medan de i Finland utgör ungefär en tredjedel.

En enhetlig beskattning i EU ligger långt i framtiden
 

I EU-länderna hör den direkta beskattningen till den nationella befogenheten, dvs. medlemsländerna beslutar själva vem de beskattar och hur mycket de tar ut i skatt. Bland annat företagsbeskattningen, kapitalbeskattningen och personbeskattningen varierar stort mellan medlemsländerna. Den så kallade plattskatten, som debatterats livligt under senare år, har införts i några av EU:s nya medlemsländer, men i övrigt finns det stora skillnader i EU-ländernas beskattningssystem.

Beskattningen har harmoniserats genom gemensam lagstiftning främst endast gällande mervärdesskatterna och punktskatterna. Bland annat den allmänna och reducerade momssatsen bygger på gemensamma bestämmelser. En lägre momssats kan tillämpas exempelvis på livsmedel och läkemedel. Miniminivåerna på mervärdesskatten har fastslagits genom gemensamma bestämmelser, men medlemsländerna beslutar för övrigt själva om nivån på momsbeskattningen. Punktskatter tas ut på bränsle, tobak och alkohol.

Den indirekta beskattningen är harmoniserad för att den inre marknaden ska fungera, dvs. att handeln med varor och tjänster över gränserna ska vara så smidig som möjligt. Avsikten är också att se till att medlemsländerna får in skatteinkomster och förhindra skattesmitning och snedvridning av konkurrensen.

Läs mer:

Information om beskattning på Europeiska kommissionens webbsidor (på engelska)

Europeiska kommissionens årliga rapport (på engelska)