Nyheter 8.8.2012

Européerna förtröstansfulla i fråga om livsmedelsproduktionen i Europa

En tryggad livsmedelsproduktion är en av de viktigaste framtida utmaningarna i världen. När befolkningen ökar och jordklotets resurser minskar är en livsmedelsproduktion som följer hållbar utveckling allt viktigare också i Europa. Europeiska unionen har lyft upp en ökad livsmedelsmedvetenhet bland EU-medborgarna på sin framtida agenda. En undersökning som publicerades i juli 2012 avslöjar att européerna inte ser livsmedelsproduktionens tillräcklighet inom EU som ett särskilt problem.

Europeiska unionen har lyft upp en ökad livsmedelsmedvetenhet bland EU-medborgarna på sin framtida agenda. Foto: Europeiska kommissionen

I Europa favoriserar vi europeiska livsmedel
 

I den undersökning som Europeiska kommissionen låtit utföra jämförs européernas uppfattningar om livsmedlens kvalitet, ursprung och säkerhet. Rapporten som offentliggjordes i juli 2012 avslöjar att inom EU favoriserar vi livsmedel som producerats i Europa. Av dem som svarat ansåg 84 procent att medlemsländerna borde öka livsmedelsproduktionen för att kunna öka exporten till länder utanför EU. Merparten av de som svarade på frågorna tyckte att EU borde stödja livsmedelsproduktionen i regionen mer för att livsmedelsimport från länder utanför EU kunde minimeras i framtiden.
Bildtext: Konsumenterna i Europa sätter värde på livsmedel producerade i Europa. Foto: Europeiska kommissionen

Konsumenterna i Europa sätter värde på livsmedel producerade i Europa. Foto: Europeiska kommissionenKonsumenterna i Europa sätter värde på livsmedel producerade i Europa. Foto: Europeiska kommissionen

Över 70 procent av de svarande ansåg att livsmedlens ursprung är en viktig faktor som påverkar köpbeslutet. Också priset och produktens kvalitet är viktiga för de europeiska konsumenterna.

Räcker maten till? Ett globalt eller lokalt problem?
 

Av de EU-medborgare som deltog i undersökningen är 76 procent oroliga för om maten kommer att räcka till när befolkningen i världen ökar. Merparten av européerna ser den begränsade livsmedelsproduktionen som ett globalt problem. 84 procent av dem som svarade anser ändå att det finns tillräckligt med kapacitet i Europa att producera livsmedel också för en större befolkning.

Den europeiska livsmedelsundersökningen visar på betydande skillnader mellan medlemsstaterna. Till exempel i Grekland uttrycker tre fjärdedelar av de svarande sin oro för att livsmedlen ska räcka till när behovet i landet ökar. I Danmark och Nederländerna ifrågasätter endast 11 procent EU:s självförsörjning av livsmedel. Exempelvis i Finland, Spanien och Tyskland anser 85 procent av de svarande att otillräckliga resurser gällande jordens livsmedelsproduktion är att oroväckande problem.

Men i många östeuropeiska länder är invånarna inte lika bekymrade över hur livsmedlen och maten ska räcka till. Till exempel i Bulgarien, Lettland, Litauen och Rumänien var under hälften av de som svarade oroliga för att det finns ett begränsat utbud av livsmedel i världen.

EU-medborgarna anser att produktiviteten inom jordbruket framför allt är en regional utmaning i Europa. Foto: Europeiska kommissionenEU-medborgarna anser att produktiviteten inom jordbruket framför allt är en regional utmaning i Europa. Foto: Europeiska kommissionen

Både en lokal och regional fråga

Konsumenterna i Europa ser ett starkt samband mellan livsmedelsproduktionen på EU-nivå och de lokala resurser som medlemsstaterna erbjuder.
Av européerna anser 83 procent att det är medlemsstaternas och unionens gemensamma sak att se till att tillgången på livsmedel är tryggad i Europa.
Över 80 procent av de svarande anser att den europeiska jordbruksproduktionen står på en hållbar grund inom EU.

Läs mer:
Eurobarometer 389: Europeans’ attitudes towards food security, food quality and the countryside