Nyheter 13.8.2012

Europeiska ombudsmannen är en länk mellan EU-förvaltningen och medborgarna

Europeiska ombudsmannen har till uppgift att undersöka klagomål från EU-medborgarna, företag och organisationer om missförhållanden i Europeiska unionens förvaltning. Därtill ska ombudsmannen övervaka öppenheten och effektiviteten i EU-förvaltningen och att denna är medborgarvänlig. Ombudsmannens verksamhetsplan för perioden 2009–2014 strävar efter att garantera att EU-medborgarna känner till sina grundläggande rättigheter och kan utnyttja dem.
Europeiska ombudsmannen har till uppgift att undersöka klagomål från EU-medborgarna, företag och organisationer om missförhållanden i Europeiska unionens förvaltning. Foto: Europeiska kommissionen

Flest klagomål över administrativa missförhållanden

År 2011 använde över 22 000 personer runtom i Europa sig av ombudsmannens tjänster, antingen genom att inge klagomål, ställa en förfrågan eller utnyttja ombudsmannens tjänster på webben. 

Ombudsmannens byrå tog emot 2 510 klagomål i fjol. Administrativa missförhållanden i unionens olika institutioner är den vanligaste orsaken till klagomål. I de flesta fall gällde klagomålen brist på lagenlighet, rättvisa eller öppenhet. Hela 82 procent av de fall där beslut getts hade ingetts av enskilda personer.

I förhållande till invånarantalet inlämnades flest klagomål från Luxemburg, Cypern och Belgien. Relativt sett minst klagomål ingavs från Italien, Rumänien och Estland. Finland hörde till den europeiska medelnivån – ifjol ingavs 31 klagomål från Finland.

Europeiska ombudsmannen och medborgarnas rättigheter
 

I en Eurobarometer som publicerades i juli 2011 mättes i vilken mån EU-medborgarna känner till innehållet i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Undersökningen är en viktig informationskälla för ombudsmannen. Endast medborgare som känner till sina rättigheter och vet vart de ska vända sig om problem uppstår kan hjälpas på ett ändamålsenligt sätt.

P. Nikiforos Dimandouros är europeisk ombudsman under perioden 2009-2014. Foto: Europeiska ombudsmannenP. Nikiforos Dimandouros är europeisk ombudsman under perioden 2009-2014. Foto: Europeiska ombudsmannen

Utgående från undersökningsresultaten satsar ombudsmannen på att effektivisera dialogen mellan EU-institutionerna och medborgarna. Samarbetet inom Europeiska ombudsmannanätverket, som består av ombudsmännen i medlemsländerna, kommer också att stärkas.

 

Stadgan om de grundläggande rättigheterna är inte så känd

De missförhållanden som framkom i undersökningen gäller framför allt bristerna i medborgarnas kunskap om stadgan om de grundläggande rättigheterna och bristande öppenhet i EU-institutionerna.

I ombudsmannens sammanfattning betonas behovet av mer information till medborgarna om de grundläggande rättigheterna. Folk vill också ha mer information om ombudsmannens roll och ansvarsområden.

Arbetet för att förhindra administrativa missförhållanden är viktigt. Ombudsmannen förväntas agera för att öka öppenheten i EU-institutionerna och förbättra medborgarnas förtroende.

Etiska anvisningar för tjänstemän
 

I ett dokument som ombudsmannens byrå publicerade i juli 2012 presenteras fem principer för offentlig tjänst som stöd för EU-tjänstemännens verksamhet. Dessa etiska normer utgör en viktig del av den servicekultur som EU-förvaltningen tillämpar. Till principerna hör åtaganden gentemot Europeiska unionen och dess medborgare samt integritet, objektivitet, respekt för andra och öppenhet.

Till Europeiska ombudsmannanätverket hör medlemmar från trettiotvå europeiska stater. Foto: Europeiska ombudsmannenTill Europeiska ombudsmannanätverket hör medlemmar från trettiotvå europeiska stater. Foto: Europeiska ombudsmannen

Trots att principerna inte i och för sig är nya sammanfattar dokumentet medborgarnas förväntningar. Avsikten med principerna är att stärka EU-tjänstemännens gemensamma syn på tryggandet av EU-medborgarnas grundläggande rättigheter. Tjänstemännen inom EU kommer ju från olika länder och har olika kulturell bakgrund.

Läs mer:

Europeiska ombudsmannen

Ombudsmannens sammanfattning av en särskild Eurobarometer: Europeiska ombudsmannen och de medborgerliga rättigheterna

Principer för offentlig tjänst för EU-förvaltningen

Europeiska ombudsmannen: Årsrapport 2011