Nyheter 20.8.2012

EU-länderna uppvisar stora skillnader i fråga om avfallshanteringen

I en undersökning som Europeiska kommissionen beställt jämfördes bland annat hur EU:s avfallsdirektiv har genomförts på olika håll i Europa. De bästa resultaten hade uppnåtts i Österrike och Nederländerna. Också Finland klarade sig jämförelsevis bra. På sista plats kom Grekland och Bulgarien, där en ansvarsfull avfallshantering inte har genomförts och den lokala standarden inte följer EU:s avfallslagstiftning.

Det finns stora skillnader i hur EU-länderna hanterar sitt kommunala avfall. Foto: Europeiska kommissionen

Viktigast att förebygga uppkomsten av avfall – därefter kommer återvinning

EU:s avfallslagstiftning bygger i fråga om kommunalt avfall i första hand på den så kallade prioritetsordningen. Enligt den här principen ska en ansvarsfull avfallshantering framför allt avse att minska avfallets mängd och farlighet. För det andra ska man satsa på återanvändning av avfall och ändamålsenlig återvinning.

Avfall som inte lämpar sig för återanvändning eller återvinning borde utnyttjas på annat sätt, till exempel som energi. Det allra sista alternativet är att avfallet dumpas på soptippar. Enligt det mål som kommissionen ställt upp ska femtio procent av det kommunala avfallet inom EU återvinnas senast år 2020.

Inom EU försöker man minska uppkomsten av avfall med hjälp av den så kallade prioritetsordningen. Foto: Europeiska kommissionenInom EU försöker man minska uppkomsten av avfall med hjälp av den så kallade prioritetsordningen. Foto: Europeiska kommissionen

Ansvarsfull avfallshantering i Finland
 

I Finland trädde en lagändring om avfallshanteringen i kraft den 1 maj 2012. Avsikten med reformen är att modernisera lagstiftningen så att den motsvarar kraven i EU-lagstiftningen och de rådande miljöpolitiska prioriteringarna.

EU:s prioritetsordning är en av de viktigaste principerna i den finländska lagreformen, som ålägger framför allt de kommunala aktörerna samt producenterna, behandlarna och insamlarna av avfall att iaktta en ansvarsfull avfallshantering. Hushållen förväntas agera enligt bästa förmåga.

Den riksomfattande avfallsplanen syftar till att senast år 2016 ska femtio procent av det kommunala avfallet i Finland återvinnas. Finland siktar alltså på att nå kommissionens mål fyra år tidigare än unionen överlag.

I framtiden ska en så stor del av avfallet som möjligt som är olämpligt för återvinning utnyttjas som energi. Finlands intention är att fram till 2016 minska andelen avfall som hamnar på soptipparna till högst tjugo procent av allt avfall.

Finländarna återvinner allt mer
 

Det är både dyrt och skadligt för miljön att föra avfall som kan återanvändas och återvinnas till soptipparna. Värdefulla markområden används som soptippar, som också kan orsaka föreningar av grundvattnet, luften och marken. Utsläpp av koldioxid i atmosfären är också en betydande miljöolägenhet.

Outvecklad återvinning tär på naturresurserna. Till exempel vid tillverkningen av en ny T-tröja går det åt 2 000 liter vatten.

Miljöexperten Hanniina Manner vid Huvudstadsregionens återanvändningscentral säger att i fjol fick centralen ta emot nästan två miljoner saker. Om dessa hade köpts som nya hade det behövts 22 000 ton olika naturresurser och cirka två miljoner kubik vatten för att tillverka dem.

Kunderna vid återanvändningscentralen ökar och det visar att stadsborna uppskattar etisk konsumtion allt mer år för år. Saker som via återanvändningscentralen kom till ny användning sparade i fjol nästan sex miljoner kilo koldioxidutsläpp, vilket motsvarar fyrahundrafemtio finländares årliga utsläpp.

Avfallsberget växer

 

En effektivare återvinning skulle spara naturresurser och skapa nya arbetsplatser inom EU. Foto: Europeiska kommissionenEn effektivare återvinning skulle spara naturresurser och skapa nya arbetsplatser inom EU. Foto: Europeiska kommissionen 

Inom EU uppstår årligen i medeltal tre miljarder ton avfall, varav 90 miljoner ton klassificeras som farligt. Mängden ökar eftersom vi hela tiden producerar allt mer avfall.

EU har förbundit sig att föra reformerna om en ansvarsfull avfallshantering vidare i alla medlemsländer. På grund av miljön är det nödvändigt att tillämpa avfallslagstiftningen, men det är också ekonomiskt lönsamt. Det har gjorts uppskattningar som visar att när avfalls- och återvinningsbranschen växer kan cirka 72 miljarder euro sparas per år fram till 2020. Efter att avfallsdirektivet har genomförts fullt ut kan avfalls- och återvinningsbranschen i framtiden sysselsätta upp till 400 000 personer inom EU.

Läs mer:

Europeiska kommissionen: Miljö – EU-ländernas avfallshantering – en ny medaljöversikt

Rapport över kartläggningen av avfallshantering per medlemsland (på engelska)

EUR-Lex: Direktiv om avfallshanteringen 2008/98/EG

Avfallspolitiken i Finland och EU, miljöministeriet

Miljö: Nya regler om e-avfall för att öka resurseffektiviteten