Nyheter 3.9.2012

Södra Österbotten tudelat i sitt förhållande till EU

I en undersökning som Taloustutkimus Oy gjort på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland utredde man hur invånarna i Södra Österbotten förhåller sig till Europeiska unionen och vilka faktorer som påverkar deras val då de handlar mat. Antalet personer som förhåller sig positivt respektive negativt till EU fördelar sig synnerligen jämnt. När det gäller valet av livsmedel är främst kvaliteten på produkterna utslagsgivande för sydösterbottningarna.Jämn fördelning av EU-ståndpunkterna och intresset för EU. Foto: Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter

Jämn fördelning av EU-ståndpunkterna och intresset för EU

Enligt undersökningen anser 33 % av sydösterbottningarna att Finlands EU-medlemskap är en positiv sak, medan 29 % ser det som någonting negativt. Resten förhåller sig neutralt eller anger inte sin åsikt.

Södra Österbotten tudelat i sitt förhållande till EU. Foto: EuropainformationSödra Österbotten tudelat i sitt förhållande till EU. Foto: Europainformation

Bland dem som svarade ansåg 22 % att EU-medlemskapet hade haft en mycket eller rätt så positivt effekt på deras vardag. En annan grupp med 22 % av dem som deltog i undersökningen tyckte att effekten varit mycket eller rätt så negativ. Närmare hälften tyckte att medlemskapet varken haft en positiv eller en negativ effekt. Resten tog inte ställning till frågan.

Också intresset för EU:s verksamhet fördelade sig jämnt. Ungefär hälften är mycket eller rätt så intresserade, medan motsvarande mängd inte är alls eller endast litet intresserade av EU-frågor. Mer än hälften av sydösterbottningarna ansåg att EU-frågor behandlas i lämplig utsträckning i medierna. 17 % tycker att EU-frågor inte behandlas tillräckligt, samtidigt som 19 % ansåg att de behandlas för mycket.

"Sydösterbottningarna förhåller sig i viss mån mer kritiskt till EU än invånarna i andra landskap där man ställt samma frågor under de två senaste åren. På andra orter har skillnaden till förmån för dem som anser EU vara en positiv sak jämfört med dem som ser det som någonting negativt varit mellan 7-39 procentenheter. I Södra Österbotten var skillnaden endast 4 procentenheter. Däremot skiljer sig inte intresset för EU-frågor nämnvärt jämfört med övriga Finland", kommenterar chefen för EU-kommissionens representation i Finland Eikka Kosonen resultatet av undersökningen.

Kvalitet och ursprung intresserar sydösterbottningarna

Livsmedlens kvalitet var det viktigaste kriteriet då man frågade sydösterbottningarna om deras inköpsbeteende i mataffären. Närmare hälften av dem som svarade ansåg att kvaliteten är det främsta kriteriet vid valet av livsmedel. Priset var den viktigaste faktorn för en tredjedel av dem som deltog i undersökningen. En femtedel angav att produkternas ursprung är det viktigaste kriteriet.

Livsmedlens kvalitet var det viktigaste kriteriet då man frågade sydösterbottningarna om  deras inköpsbeteende i mataffären. Kuva:Förbundet för Finsk Handel  Livsmedlens kvalitet var det viktigaste kriteriet då man frågade sydösterbottningarna om deras inköpsbeteende i mataffären. Foto: Förbundet för Finsk Handel

Ursprungsinformation väcker stort intresse. Hälften av deltagarna angav att de vanligtvis letar efter information om tillverkaren eller tillverkningsorten när de handlar i mataffären, och en tredjedel sade att de letar efter uppgifterna nu och då. Mer än hälften kände också till ursprungsmärken såsom Gott från Finland, Inhemska Trädgårdsprodukter och EU:s märke för ekologiska produkter. De som svarade sade sig hitta närmat antigen enkelt (15 %) eller om de letar efter sådana produkter (54 %), medan en del (20 %) sade att de inte hittar närmat även om de försöker.

 "Av undersökningen framgår det tydligt att sydösterbottningarna värdesätter och är intresserade av livsmedel av hög kvalitet som produceras på ett säkert sätt. Förhoppningsvis är läget i detta hänseende likadant också i andra delar av Finland", konstaterar chefen för representationen Eikka Kosonen.

pdfRapport om landskapsundersökningen i Södra Österbotten (på finska)