Nyheter 11.9.2012

Pågående EU-medborgarinitiativ om bland annat avfallshantering och utbildningsfrågor

EU:s medborgarinitiativ som började gälla i april har aktiverat EU-medborgarna. Hittills har initiativ registrerats om bland annat avfallshantering, forskning, utbildning och åtgärder för att underlätta rörligheten. Det första medborgarinitiativet registrerades i maj. Enligt Europeiska kommissionens uppgifter finns det för närvarande tio registrerade initiativ.
Foto: Helsingfors stad

Medborgarinitiativen gäller olika områden
 

Genom ett EU-medborgarinitiativ kan undertecknarna uppmana kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Därefter går förslaget vidare till behandling i Europaparlamentet och rådet. Initiativen bör gälla ett politikområde där Europeiska kommissionen har befogenhet att fatta beslut och de bör vara förenliga med EU:s värden och principer.

I början av september fanns det pågående initiativ om ansvarsfull avfallshantering, gemensamma utbildningsmål, förbud mot djurförsök, utvidgning av EU-medborgarnas rösträtt, skydd av människoembryon, vattentillgången, roamingavgifter, åtgärder för att underlätta rörligheten och om processen för registrering av medborgarinitiativen. Ytterligare har initiativtagarna velat ändra EU:s riktlinjer om klimatet och miljöpolitiken.

Ett initiativ gällande mjölkkornas välbefinnande har också lämnats in, men det drogs senare tillbaka.

Offentlig utfrågning i Europaparlamentet
 

Medborgarinitiativen ska presenteras vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet.  Foto: EuropaparlamentetMedborgarinitiativen ska presenteras vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Foto: Europaparlamentet

Om ett initiativ har undertecknats av minst en miljon EU-medborgare från sju medlemsländer tar kommissionen det till behandling. Underskrifterna ska samlas in inom 12 månader efter att initiativet har registrerats.

Bakom varje initiativ ska det alltid finnas en medborgarkommitté, som officiellt ansvarar för det. Medborgarkommittén presenterar också initiativet vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet.

Det första medborgarinitiativ som kommer att behandlas i kommissionen är antagligen ett om främjandet av studerandenas rörlighet. Initiativet som kallas Fraternité2020 är det första officiella medborgarinitiativet och det registrerades den 8 maj.

Läs mer:

EU:s medborgarinitiativ börjar gälla

EU:s medborgarinitiativ (Europainformationens infoblad, pdf)

Europeiska kommissionen: förteckning över registrerade medborgarinitiativ