Nyheter 13.9.2012

Kommissionen föreslår att Europeiska centralbanken får utökade befogenheter för banktillsyn

Europeiska kommissionen presenterade på onsdagen ett meddelande där man ber rådet och Europaparlamentet godkänna förslagen om en fördjupad banktillsyn i Europa. En fördjupad banktillsyn är ett förhandsvillkor för att den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) ska kunna kapitalisera europeiska banker direkt.

Euroopan komission puheejohtaja Barroso puhuu Euroopan parlamentille. Kuva: Euroopan komissio

Kommissionens förslag för att stärka den ekonomiska och monetära unionen

Det förslag som Europeiska kommissionen lade fram den 12 september gäller inrättandet av en gemensam tillsynsmekanism. Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterade förslaget inför Europaparlamentet i Strasbourg då han höll sitt årliga linjetal om tillståndet i EU.

En gemensam banktillsyn är ett viktigt steg på vägen mot en bankunion. Barroso betonade i sitt tal också vikten av en politisk fördjupning av EU.

Euroopan yhteinen valvontamekanismi lisäisi Euroopan keskuspankin kapasiteettia valvoa eurooppalaisia pankkeja.En gemensam europeisk tillsynsmekanism ökar Europeiska centralbankens kapacitet att övervaka de europeiska bankernas verksamhet.

Kommissionens förslag innehåller en förordning som utökar Europeiska centralbanken ECB:s befogenheter i fråga om tillsynen av bankverksamheten i euroområdet. Enligt förslaget ges också länder utanför euroområdet möjlighet att frivilligt ansluta sig till tillsynsmekanismen. De nationella tillsynsmyndigheterna skulle enligt förslaget fortsatt spela en viktig roll när det gäller den dagliga tillsynen av bankerna.

Kommissionen föreslår också att europeiska bankmyndigheten (EBA) utarbetar en heltäckande ”handbok” gällande alla medlemsländer för att skapa ramar för en enhetlig europeisk banktillsyn, integrera den inre marknaden och se till att de nationella systemen är konsekventa.

Enligt kommissionens förslag skulle banktillsynen för hela euroområdet träda i kraft den 1 januari 2013.

Förslagen till förordningar kräver godkännande av Europeiska rådet och parlamentet

Stats- och regeringscheferna i EU:s medlemsländer beslutade vid Europeiska rådets möte 28–29 juni att inrätta en gemensam banktillsyn som en av åtgärderna för en djupare integration av den ekonomiska och monetära unionen.

Nästan alla länder inom euroområdet har godkänt införandet av den europeiska stabilitetsmekanismen. I Finland godkändes avtalet med en majoritet i riksdagen den 21 juni 2012.

Ratifieringen av ESM-avtalet väntar ännu på godkännande av Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Tysklands författningsdomstol fattade på onsdagen beslut om att den europeiska stabilitetsmekanismen inte strider mot Tysklands grundlag. Mekanismen kan därmed antagligen införas inom euroområdet i höst.

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso esittelee komission ehdotuksen euroalueen yhteisestä valvontamekanismista Euroopan parlamentille.Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterar kommissionens förslag om en gemensam tillsynsmekanism i euroområdet inför Europaparlamentet.

Europeiska kommissionens förslag går nu till behandling i Europaparlamentet och Europeiska rådet. Båda dessa institutioner måste godkänna förslaget innan de förordningar som det innehåller eventuellt träder i kraft tidigast i början av nästa år.

Europeiska rådet sammanträder nästa gång 18–19 oktober. På toppmötets agenda finns då antagligen också förslaget om en gemensam europeisk tillsynsmekanism för bankerna.

Läs mer:

Europeiska kommissionens meddelande om kommissionens förslag till utökad banktillsyn inom euroområdet

Europaparlamentets plenarsammanträden: Diskussion om bankunionen

Fråga – Barroso svarar! Ställ frågor om tillståndet i EU och om den ekonomiska krisen till ordförande Barroso