Nyheter 3.10.2012

Språkkunskaper trumf i EU-domstolen

I EU-domstolen används alla Europeiska unionens 27 officiella språk. Rättegångsspråket varierar beroende på den svarandes språk men domstolens gemensamma språk är franska. I domstolens generaldirektorat för översättning är det liv och rörelse – över 900 personer, nästan hälften av domstolens hela personal, jobbar där.

Europainformationen har bekanta sig med arbetet vid översättningstjänsten i Europeiska unionens domstol, både genom en praktikant och en veteran. Foto: Europeiska unionens domstolEuropainformationen har bekanta sig med arbetet vid översättningstjänsten i Europeiska unionens domstol, både genom en praktikant och en veteran. Foto: Europeiska unionens domstol

Helmi Arola

Hur blev du praktikant vid EU-domstolens översättningstjänst?

Jag blev magister i juridik från Turun yliopisto förra året. Jag hörde talas om juristlingvister första gången när chefen för Finlands enhet vid översättningstjänsten Kari Liiri var och berättade om juristlingvistens arbete för studerandena. Jag blev genast ivrig eftersom jag alltid varit intresserad av språk och översättning. Under min studietid var jag utbytesstuderande i Bordeaux i nio månader för att förbättra min franska. När jag återvände till Finland beslöt jag mig för att börja studera översättning från franska vid sidan om juridiken, dels just med tanke på arbetet som juristlingvist. Jag avlade grundstudierna i översättning. När jag utexaminerades från juridiska fakulteten ansökte jag om praktikplats vid EU-domstolen och blev antagen redan samma år.

Hurudana arbetsuppgifter hade du som praktikant?

Helmi Arola är intresserad av att arbeta som juristlingvist också i framtiden Foto: Heikki LajunenHelmi Arola är intresserad av att arbeta som juristlingvist också i framtiden Foto: Heikki Lajunen

Som praktikant fick jag göra samma saker som juristlingvisterna, det vill säga jag översatte domstolens handlingar, såsom delgivningar, mål om förhandsavgörande, generaladvokaternas yttranden och domar, från franska och engelska till finska. Arbetet kändes intressant och ansvarsfullt, texterna jag översatte användes från första början.

Hur var det att arbeta i en miljö med många språk och kulturer?

Att arbeta vid finska enheten skiljer sig egentligen inte från en finsk arbetsplats eftersom alla närmaste kolleger är finländare. Själva översättandet var tilltalande och intellektuellt utmanande – det handlar ju om hur du ska förmedla en viss juridisk tanke till ett annat språk. EU-domstolen är en flerspråkig och mångkulturell arbetsplats. Det känns som att man arbetar i närheten av viktiga EU-rättsliga beslut.

Varför lönar det sig att söka praktikplats just vid EU-domstolen?

Jag fick enormt mycket ut av praktiken – jag lärde mig juridisk översättning, men liksom i förbifarten lärde jag mig också hela tiden EU-rätt. Domstolens verksamhet konkretiseras på ett helt annat sätt än i tentböckerna på universitetet. Det kändes fint att på nära håll få se hur domstolen fungerar och hurudana processer som leder fram till besluten. Mina språkkunskaper blev bättre hela tiden och lusten att lära mig nya språk växte. Jag kan med andra ord varmt rekommendera en praktikperiod vid EU-domstolen åt alla jurister som kan franska!

Aulikki Liinamaa

Hur kommer det sig att du i tiden började arbeta inom Europeiska unionen?

Innan jag kom hit arbetade jag inom domstolsväsendet i Finland och inom den offentliga sektorn som jurist. Vägen hit gick egentligen via justitieministeriets Europaenhet. När jag arbetade där fick jag impulsen att delta i EU-domstolens uttagningsprov för juristlingvister.

EU-domstolens beslut är alltid skrivna på franska. Foto: Europeiska unionens domstolEU-domstolens beslut är alltid skrivna på franska. Foto: Europeiska unionens domstol

Du arbetar som juristlingvist vid EU-domstolen – vad gör du i praktiken?

Jag översätter juridiska handlingar som skrivits vid EU-domstolen eller vid medlemsstaternas domstolar från olika språk till finska. I praktiken översätter jag mest domar givna av EU-domstolen, som alltid är skrivna på franska. Jag översätter också yttranden av generaladvokaterna och begäran om förhandsavgörande från medlemsstaternas domstolar. Då kan de vara skrivna på vilket som helst av medlemstaternas officiella språk.

Vilka språk översätter du?

Själv översätter jag från franska, tyska, engelska, svenska, italienska, holländska och ibland också från danska. Juristlingvisterna vid finska enheten har ett stort antal arbetsspråk. Viktigast är ändå att man behärskar sitt modersmål, vi översätter alltid från ett främmande språk till finska.

Vad är mest krävande i ditt jobb?

Det mest utmanade är kanske då man är tvungen att reda ut – först för sig själv och sedan för läsaren – något juridiskt begrepp som inte har någon motsvarighet i den finska rättsordningen. Texter som innehåller specialterminologi kan kräva mycket utredningsarbete och alltid hittar man inte någon motsvarighet på finska som låter helt rätt.

EU-domstolens beslut påverkar ofta den finländska rättsordningen – känns det som att du sitter på en utsiktsplats?

Absolut. Genom arbetet kan jag följa med och delta i tolkningen av EU-rätten liksom i realtid.

Europeiska unionens domstol ligger i Luxemburg. Arbetsspråket är franska. Foto: Europeiska kommissionenEuropeiska unionens domstol ligger i Luxemburg. Foto: Europeiska kommissionen

 Märks engelskans allt starkare ställning i förhållande till franskan i EU-domstolen?

Att engelskan är starkare märks inte ännu i det egentliga arbetet, men i viss mån i arbetsplatsens praktiska verksamhet. För några år sedan skulle e-postmeddelanden till personalen aldrig ha varit skrivna både på franska och engelska, men nuförtiden är det ganska vanligt.

 

Vad för råd skulle du ge den som planerar en karriär som juristlingvist?

Översättarna vid domstolen måste vara utbildade jurister. Man har nytta av all sorts arbetserfarenhet som jurist och av alla språkkunskaper, särskilt av franska.

Hur får man fritiden att gå åt i Luxemburg?

Man kan ägna sig åt idrott och kultur lika bra som någon annanstans. När staden känns liten är det enkelt att resa tack vare landets centrala läge och goda förbindelser. Man kan bra åka och lyssna på en konsert i grannlandet. Jag brukar åka och titta på fotbollsmatcher i Tysklands Bundesliga.

Läs mer:

Europeiska unionens domstol

Europainformation: Europeiska unionens domstol