Nyheter 15.10.2012

Utvidgningen av Europeiska unionen fortsätter

Integrationen av Europa fick sin upprinnelse i ruinerna efter andra världskriget. Som fredsprojekt har Europeiska unionen varit en framgång. Fredagen den 12 oktober offentliggjordes att EU tilldelas Nobels fredspris 2012.

Europeiska unionen har under fyra decennier utvidgats från de sex ursprungliga medlemsstaterna till dagens tjugosju. Kroatien blir unionens tjugoåttonde medlemsstat i juli 2013. Foto: EuropainformationenEuropeiska unionen har under fyra decennier utvidgats från de sex ursprungliga medlemsstaterna till dagens tjugosju. Kroatien blir unionens tjugoåttonde medlemsstat i juli 2013. Foto: Europainformationen

Europeiska unionen spelade en viktig roll för att trygga stabiliteten i Europa också på 1990-talet då den starkt förband sig till utvidgningen österut. Genom EU:s utvidgningspolitik och medlemskapskriterierna, de så kallade Köpenhamnskriterierna, har unionen bidragit till demokratiutvecklingen i Europa.

Utvidgningen är fortsättningsvis ett viktigt mål för EU. Europeiska kommissionen publicerade förra veckan en rapport om Europeiska unionens utvidgning 2012–2013.

Under de kommande åren kan vi vänta oss att Island och länder från Västra Balkan blir EU-medlemmar. Medlemskapsförhandlingarna med Turkiet fortsätter också.

I år föreslår kommissionen också att man i ett tidigare skede ska hjälpa potentiella kandidatländer att uppfylla de viktigaste förutsättningarna för ett EU-medlemskap.

Mera effekt i reformerna i Turkiet

Turkiet är en viktig partner för Europeiska unionen både till följd av sitt strategiska läge och sin stora ekonomi. Medlemskapsförhandlingarna med Turkiet framskrider långsamt på grund av att det går trögt med de politiska reformerna i landet. Bekymmer orsakar framför allt avsaknaden av grundläggande rättigheter för minoriteter och den organiserade brottsligheten.

Förhandlingarna med Turkiet inleddes på nytt i maj 2012 när utvidgningskommissionär Štefan Füle och Turkiets chefsförhandlare träffades i Ankara efter ett långt uppehåll för att sätta på fart på medlemskapsförhandlingarna som pågått i åratal.

Västra Balkan

Europeiska unionen tilldelas Nobels fredspris 2012. Foto: www.nobelprize.org Europeiska unionen tilldelas Nobels fredspris 2012. Foto: www.nobelprize.org 

Europeiska kommissionens färska rapport säger att Västra Balkans framtid i EU redan skymtar vid horisonten. De viktigaste politikområdena där EU har förbundit sig att stödja staterna i området omfattar främjandet av demokratin, respekten för mänskliga rättigheter, tryggad ställning för minoriteter och yttrandefriheten.

Enligt EU:s utvidgningsstrategi pågår på Västra Balkan en så kallad stabiliserings- och associeringsprocess. Enligt den kan staterna gå med i Europeiska unionen när de så kallade Köpenhamnskriterierna uppfylls.

Köpenhamnskriterierna omfattar en fungerande marknadsekonomi, att principerna för rättsstaten och demokrati uppfylls och att EU:s lagstiftning införs på nationell nivå. EU stödjer alla kandidatländer i arbetet för att uppfylla dessa kriterier.

Kroatien är nästan klart för medlemskap
 

Europeiska unionen har förbundit sig till en integration med staterna på Västra Balkan för att främja politisk, ekonomisk och social stabilitet i området. Foto: Europeiska kommissionenEuropeiska unionen har förbundit sig till en integration med staterna på Västra Balkan för att främja politisk, ekonomisk och social stabilitet i området. Foto: Europeiska kommissionen

Enligt planerna blir Kroatien EU-medlem i juli 2013. Europeiska kommissionen fortsätter observationen av landet och följer upp hur kriterierna uppfylls till våren 2013, då den ger sin sista rapport före medlemskapet om hur reformerna införts.

Serbien fick status som kandidatland i mars 2012. Serbiens medlemskapsförhandlingar störs framför allt av landets komplicerade förhållande till Kosovo. Samtidigt undersöker Europeiska unionen möjligheterna att inleda en stabiliserings- och associeringsprocess i Kosovo. En förbättring av relationerna mellan Serbien och Kosovo är ett förhandsvillkor för att ländernas medlemskapsförhandlingar kan framskrida.

Montenegro kan börja förhandla

Montenegro har klarat av de kriterier som uppställts för att medlemskapsförhandlingarna med landet kan öppnas. Landet beviljades status som kandidatland vid toppmötet i juni 2012. Montenegro har förbundit sig att arbeta för positiva reformer. Kommissionen stödjer landets reformprocess.

Makedonien avancerar snabbt

Štefan Füller är kommissionär med ansvar för EU:s utvidgnings- och grannskapspolitik. Foto: Europeiska kommissionenŠtefan Füller är kommissionär med ansvar för EU:s utvidgnings- och grannskapspolitik. Foto: Europeiska kommissionen

Kommissionen framhåller i sin rapport att en positiv utveckling har skett också i Makedonien där reformer införs i snabb takt. Landet har haft status som kandidatland sedan 2005. Kommissionen stödjer medlemskapsförhandlingarna under det kommandet året.

Blir Albanien kandidatland?

Även Albaniens politiska system är på väg i en mer demokratisk riktning. Enligt kommissionens åsikt gör de politiska, rättsliga och administrativa reformerna att Albanien avancerar mot status som kandidatland.

De politiska reformerna i Bosnien-Hercegovina går långsamt framåt

De politiska reformerna i Bosnien-Hercegovina har gått relativt långsamt framåt.
Europeiska unionen stödjer landets strävanden att lämna in en medlemsansökan, men reformerna har inte nått den nivå som krävs.

Island uppfyller de politiska kriterierna

 Islands jordbruks- och fiskepolitik måste förenhetligas mer med unionens lagstiftning. Foto: Europeiska kommissionen Islands jordbruks- och fiskepolitik måste förenhetligas mer med unionens lagstiftning. Foto: Europeiska kommissionen

 Island uppfyller de politiska kriterier som unionen ställt upp för landet. Kommissionen ger i sin rapport Island en eloge för landets rättssystem och medborgarnas grundläggande rättigheter. Reformbehoven i landet gäller i första hand svagheterna i den ekonomiska politiken samt jordbrukspolitiken, fisket, beskattningen och tullarna.

 Island hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och till Schengenområdet.

Stöd före det officiella medlemskapet

Alla stater som ingår i utvidgningsprocessen får stöd av EU för att uppfylla medlemskapskriterierna innan medlemskapet blir verklighet. Principen gäller också alla de länder som har möjlighet att nå status som kandidatland inom en nära framtid.

Kommissionen har föreslagit att Kosovo skulle vara nästa stat på Västra Balkan som kan bli delaktig av stödet före ett EU-medlemskap.

Läs mer:

Europeiska kommissionen: Utvidgningen, strategier och reformer 2012 (en)
EU:s lagstiftning: Stabiliserings- och associeringsprocessen