Nyheter 23.10.2012

Europeiska revisionsrätten vakar över EU:s ekonomi

Måndagen den 15 oktober firades den internationella klarspråksdagen. Samma dag ordnades i Lahtis en diskussion där allmänheten kunde ställa frågor om den ekonomiska krisen i Europa och om övervakningen av EU:s pengar.

Allmänhetens frågor besvarades i Lahtis av ledamoten av Europeiska revisionsrätten Ville Itälä, konsultativa tjänstemannen Niina Pautola-Mol från statsrådets avdelning för EU-ärenden och riksdagsledamoten Jouko Skinnari. Foto: Europainformationen, Helena KiiskinenAllmänhetens frågor besvarades i Lahtis av ledamoten av Europeiska revisionsrätten Ville Itälä, konsultativa tjänstemannen Niina Pautola-Mol från statsrådets avdelning för EU-ärenden och riksdagsledamoten Jouko Skinnari. Foto: Europainformationen, Helena Kiiskinen

Ville Itälä, som är ledamot av Europeiska revisionsrätten och som höll ett inledningsanförande vid diskussionen, svarade på Europainformationens frågor innan diskussionen i Lahtis inleddes.

Hur övervakar Europeiska unionen sina budgetmedel?

– Europeiska unionens budget uppgår till cirka 129 miljarder euro år 2012. Europeiska revisionsrätten som finns i Luxemburg är en oberoende extern väktare av användningen av Europeiska unionens budget. Denna övervakning är inte ensam tillräcklig, utan en viktig del av övervakningen utgörs av intern övervakning som utförs av Europeiska kommissionen, EU:s medlemsstater och andra förmånstagare. Europaparlamentet är det organ som beslutar om ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.

Europeiska revisionsrätten finns i Luxemburg. Foto: Europeiska revisionsrättenEuropeiska revisionsrätten finns i Luxemburg. Foto: Europeiska revisionsrätten

 – Dessutom har Europeiska revisionsrätten utsett en av kandidaterna till Europeiska stabilitetsmekanismen ESM:s revisionsnämnd. Europeiska revisionsrätten offentliggjorde i maj 2011 ett ställningstagande om finanskrisens konsekvenser för revisionen av de offentliga finanserna. Det viktigaste budskapet i ställningstagandet var att alltid när offentliga medel används ska det finnas tillräckligt med öppenhet, redovisningsskyldighet och offentlig kontroll.

Hur är arbetet uppdelat mellan revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning OLAF?

– Om Europeiska revisionsrätten i samband med sina granskningar upptäcker misstankar om bedrägerier överförs ärendet till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning för åtgärder.

Är revisionsrättens handlingar offentliga?

– Alla revisionsberättelser och yttranden är offentliga. De publiceras på unionens samtliga officiella språk och de kan läsas på revisionsrättens webbplats (www.eca.europa.eu).

Finns det tjänstemän från Finland i revisionsrätten och vilken ställning har de i så fall?

Ville Itälä, som sedan mars 2012 är finländsk ledamot av Europeiska revisionsrätten, svarar på Europainformationens frågor om övervakningen av EU:s pengar. Foto: Europainformationen, Helena KiiskinenVille Itälä, som sedan mars 2012 är finländsk ledamot av Europeiska revisionsrätten, svarar på Europainformationens frågor om övervakningen av EU:s pengar. Foto: Europainformationen, Helena Kiiskinen

– För närvarande finns det 27 tjänstemän vid revisionsrätten, flera äldre revisorer och en avdelningschef.

Kan medborgarna lita på att missbruk uppdagas?

– Europeiska revisionsrätten granskar årligen att transaktionerna i EU:s budget är lagliga och korrekta. Granskningen baseras på ett slumpmässigt urval och enligt den uppskattades till exempel år 2010 felprocenten till 3,7 procent för EU-budgeten som helhet.

Hurdana sanktioner kan utdömas?

– Europeiska revisionsrätten har inga fullmakter att utdöma påföljder på grund av fel eller missbruk. Däremot kan Europeiska kommissionen avbryta utbetalningen av pengar till ett medlemsland, bestämma om korrigering av finansieringen eller återindriva utbetalda pengar.

Har den ekonomiska krisen i Europa påverkat arbetet i revisionsrätten? Har övervakningen skärpts?

– EU har till följd av den ekonomiska krisen tagit flera initiativ, bland annat gällande lagstiftningen, krisfonderna, övervakningssystemen och processerna. Revisionsrätten har också fått nya uppgifter, såsom granskningen av tillsynsmyndigheterna inom finanssektorn, exempelvis tillsynen av Europeiska bankmyndigheten.

Läs mer:

Europeiska revisionsrätten