Nyheter 2.11.2012

Kroatien – den 28:e EU-staten?

Kroatiens förhandlingar om EU-medlemskap avslutades i juni 2011. Efter EU-myndigheterna gett sitt godkännande undertecknades anslutningsavtalet i december 2011. Enligt planen ska landet ansluta sig till EU i juli 2013 när alla medlemsländer har godkänt anslutningsavtalet. I sitt så kallade utvidgningspaket i oktober 2012 bedömde kommissionen hur Kroatien har klarat av att genomföra Köpenhamnskriterierna, det vill säga kriterierna för medlemskap.

Kroatien kan bli den första EU-staten på Västra Balkan den 1 juni 2013. Foto: Europeiska kommissionenKroatien kan bli den första EU-staten på Västra Balkan den 1 juni 2013. Foto: Europeiska kommissionen

De politiska reformerna så gott som klara

Kroatien uppfyller de politiska kriterier som krävs för EU-medlemskap. Kriterierna är stabila demokratiska organ, att legalitetsprincipen och mänskliga rättigheter förverkligas och att minoriteter skyddas.

En majoritet av Kroatiens invånare understödjer medlemskapet. I en folkomröstning som ordnades den 11 januari 2012 var 66 % för att landet ska ansluta sig till EU.

Kroatien är en fungerande marknadsekonomi och uppfyller också de ekonomiska kriterierna.

Enligt kommissionens rapport som publicerades i oktober behövs det ännu förbättringar för att den offentliga förvaltningen ska bli mera genomskinlig och bättre ta medborgarna i beaktande.

Rättsväsendet förnyas

Kroatiens lagstiftning ska i sin helhet anpassas för att motsvara EU-lagstiftningen innan sommaren 2013. Foto: EuropaparlamentetKroatiens lagstiftning ska i sin helhet anpassas för att motsvara EU-lagstiftningen innan sommaren 2013. Foto: Europaparlamentet

Medan Kroatien har förberett sig för EU-medlemskapet har också rättssystemet reformerats enligt Köpenhamnskriterierna. Målet är ett på alla nivåer oberoende, ansvarstagande, opartisk och professionellt rättssystem.

Genom reformerna har den kroatiska lagstiftningen utvecklats så att den mera effektivt ska bekämpa korruption och organiserad brottslighet. Målet är att den nationella lagstiftningen är harmoniserad med EU:s innan Kroatiens officiella anslutningsdag.

Enligt kommissionen behövs ännu reformer för att minska antalet olösta rättsfall.

De mänskliga rättigheterna och minoriteternas rättigheter har förbättrats i Kroatien, men man måste ännu i framtiden fästa särskild uppmärksamhet vid att minoriteternas grundrättigheter förverkligas. Man bör enligt kommissionen särskilt aktivt förbättra serbernas ställning i Kroatien.

Genomförandet av EU:s regelverk

Kroatien anpassar sin nationella lagstiftning till EU:s gällande lagstiftning (acquis communautaire). Anpassningen ska vara färdigt genomförd den 1 juli 2012 för att Kroatien ska kunna ansluta sig till EU enligt planen.

I en rapport som kommissionen publicerade i oktober 2012 uppmanas Kroatien bland annat att omorganisera sin varvsindustri. Foto: UljanikI en rapport som kommissionen publicerade i oktober 2012 uppmanas Kroatien bland annat att omorganisera sin varvsindustri. Foto: Uljanik

Kroatien förväntas ännu genomföra ytterligare reformer när det gäller förvaltningen av EU:s strukturfonder, att omorganisera varvsindustrin så att den följer EU:s konkurrensregler, att effektivera den offentliga förvaltningen, bekämpa korruption och bevaka de yttre gränserna. Kommissionen anser också att det behövs ytterligare satsningar på reformen av tullväsendet och EU-lagstiftningens verkställande i landets yttre förbindelser.

Kroatien får beröm

I det stora hela har Kroatien väl uppfyllt kriterierna och förväntningarna som ställts under förhandlingarna om medlemskapet. Europeiska kommissionen har förtroende för att landet kommer att uppfylla kriterierna innan anslutningen den 1 juli.
Kommissionen fortsätter att granska genomförandet, den sista rapporten om anslutningsförberedelserna ges våren 2013.

Läs mera om Kroatiens förberedelser inför EU-medlemskapet

EU:s utvidgning: Kroatien (på engelska)

Kommissionens rapport om Kroatiens beredskap att ansluta sig till EU: Hösten 2012 (på engelska)

EU-ordlista: Acquis communautaire

Kroatiens EU-medlemskap: Beredningen (på engelska)

Europainformationen: EU får ett nytt officiellt språk sommaren 2013

Europainformationen: EU:s utvidgning