Nyheter 8.11.2012

Ny budgetförordning gör det enklare att söka EU-finansiering

Europeiska unionens budgetförordning innehåller bestämmelser om EU:s budget. I den finns regler och principer för Europeiska unionens budget vilka påverkar unionens alla utgifter och inkomster. Den största direkta påverkan har budgetförordningen på de verksamhetsområden som står direkt under kommissionen, exempelvis forskningspolitiken.

Det blir antagligen lättare att få EU-finansiering för forskning i och med den nya budgetförordningen. © Tekes, Markus SommersDet blir antagligen lättare att få EU-finansiering för forskning i och med den nya budgetförordningen. © Tekes, Markus Sommers

Administrativ förenkling

Europeiska kommissionen lade fram sitt första förslag till revidering av budgetförordningen den 28 maj 2010. Det godkändes för första gången enligt det så kallade ordinarie lagstiftningsförfarandet. Efter utdragna förhandlingar nådde rådet och parlamentet enighet om texten och budgetförordningen godkändes så att den träder i kraft den 1 januari 2013.

Kommissionens förslag gäller bland annat administrativ förenkling, begreppet acceptabel risk för fel, medlemsstaternas kontroll- och revisionsskyldighet, bidrag och eventuell övergång till ett resultatbaserat system, priser, unionens specialfonder och offentlig-privata partnerskap.

”Denna nya förordning innebär stora förbättringar för alla mottagare av EU-medel”, säger Janusz Lewandowski, kommissionär med ansvar för ekonomisk planering och budgeten. Foto: Europeiska kommissionen”Denna nya förordning innebär stora förbättringar för alla mottagare av EU-medel”, säger Janusz Lewandowski, kommissionär med ansvar för ekonomisk planering och budgeten. Foto: Europeiska kommissionen

 Budgetförordningen är en allmän förordning om EU:s budget som i många fall skapar grunden för en mer detaljerad sektorspecifik lagstiftning. Den sektorspecifika lagstiftningen reformeras som bäst som en del av förhandlingarna om den fleråriga budgetramen. Avsikten är att de nya finansieringsinstrumenten ska vara klara att användas i början av 2014.

Enklare att söka EU-finansiering?

Med den nya budgetförordningen avser man speciellt att göra det enklare att söka EU-finansiering. Man vill förenkla administrationen av finansieringen och underlätta ansökningsprocessen till exempel genom att den i större utsträckning kan ske elektroniskt.

Syftet är att göra det enklare för forskare, företag, organisationer och kommuner att få EU-finansiering. I praktiken kan man dock först efter att den sektorspecifika lagstiftningen reviderats se hur mycket enklare det blir.

– I och med den nya förordningen kommer i alla fall vissa processer gällande EU-finansieringen att bli enklare, men hur helheten kommer att se ut vet vi inte ännu. Det skulle vara bra att framöver få information av aktörerna om de anser att administrationen blivit enklare, säger konsultativa tjänstemannen Armi Liinamaa på finansministeriet.

Ett exempel på en förenkling av administrationen är räntorna på förhandsbetalningar. Stödmottagarna kommer inte längre att vara tvungna att öppna särskilda räntebärande bankkonton. Även om det blir ränta på pengarna måste den inte återbetalas till EU:s budget och den kommer inte heller att räknas som intäkter för projektet.

Den förnyade förordningen ökar medlemsstaternas ansvar vid administrationen av EU-medel. Detta minskar visserligen pappersarbetet inom EU, men ökar däremot byråkratin i medlemsstaterna.

Läs mer:
Budgetförordningen (i slutet av 2012)

 

 

 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012