Nyheter 5.12.2012

Förordning om timmer för att förhindra olaglig avverkning

En EU-förordning om timmer ska börja tillämpas den 3 mars 2013. Genom förordningen vill man stärka timmerleverantörernas ansvar på Europeiska unionens inre marknad. Genomförandet av förordningen styrs på nationell nivå. I Finland ska Landsbygdsverket samordna efterlevnaden av förordningen.

Finlands skogslag förutsätter att skötseln av skogarna i Finland är hållbar i ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende. Foto: Jord- och skogsbruksministerietFinlands skogslag förutsätter att skötseln av skogarna i Finland är hållbar i ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende. Foto: Jord- och skogsbruksministeriet

Den nya förordningen gäller handel både med inhemskt och importerat virke samt inhemska och importerade trävaror. Förordningen tangerar såväl handels-, miljö- som utvecklingspolitiken. Utgångspunkten är att timmer är olagligt tills aktören kan bevisa annat.

Olika praxis i olika länder

EU:s medlemsländer kommer att tolka den nya förordningen på olika sätt. Konsultative tjänstemannen Tatu Torniainen vid jord- och skogsbruksministeriet säger att till exempel i Finland har informationen mellan olika organisationer varit trög. Informationen mellan tullen, skogscentralerna och Landsbygdsverket måste förbättras.

I Finland är den som säljer timmer på EU:s inre marknad ansvarig för timrets ursprung. Hos oss finns ingen separat övervakning av trävaruhandeln på den inre marknaden. Många andra länder har en bredare och strängare övervakning. I framtiden kommer riskbedömningen också i Finland att skärpas för den som handlar med trävaror.
Torniainen tar ett annat nordiskt land, som strikt tillämpar EU-förordningen i sin egen lagstiftning, som exempel.

Hittills har den internationella, lagliga handeln med virke och trävaror baserat sig på frivilliga partnerskapsavtal. Bland annat har det funnits ett avtal mellan Indonesien och EU sedan 2011. Foto: EuropeaidHittills har den internationella, lagliga handeln med virke och trävaror baserat sig på frivilliga partnerskapsavtal. Bland annat har det funnits ett avtal mellan Indonesien och EU sedan 2011. Foto: Europeaid

 – Till exempel i Danmark finns det många företag som tillverkar köksinredning som använder exotiska träslag. Därför har Danmark redan nu förberett sig väl för den nya förordningen. Företagen i branschen kommer även framöver att bli föremål för särskild granskning bland annat genom kontroll av deras skatteuppgifter. De måste kunna bevisa varifrån virket kommer.

Landsbygdsverket: Kontrollör eller kontrollerad?

Landsbygdsverket har utsetts till behörig myndighet gällande förordningen i Finland. Myndigheten ska bedöma och övervaka att inhemskt och importerat timmer som finns på marknaden i Finland är lagligt. Överinspektör Marko Lehtosalo vid Landsbygdsverket säger att övervakningen av timmerförordningen utgör en process.

– Verksamhetsutövarna ska iaktta ett system för tillbörlig aktsamhet (dds). Det är frågan om en kontinuerlig uppföljning. Vi kontrollerar de nödvändiga dokumenten årligen och alltid i fråga om en ny leverantör eller import från ett nytt område.

Landsbygdsverket är genomförande myndighet för förordningen, inte reglerande.
– Europeiska kommissionen granskar vår verksamhet regelbundet och vi ska rapportera våra åtgärder vidare, säger Lehtosalo.

Landsbygdsverket kommer att samarbeta med tullen och dess riskanalyscentral. Finlands skogscentral är Landsbygdsverkets viktigaste samarbetspartner när det gäller att garantera att det inhemska timret är lagligt.

– Hittills har situationen inneburit en utmaning eftersom tullen inte ger Landsbygdsverket uppgifter. Samarbetet måste förbättras i framtiden. Hur övervakningen och informationen i praktiken ordnas blir klar när förordningen börjar tillämpas i Finland, säger Lehtosalo.

Skogsägarna bär ansvar för att skogsavverkningen i Finland sker på ett lagligt sätt. Foto: Jord- och skogsbruksministerietSkogsägarna bär ansvar för att skogsavverkningen i Finland sker på ett lagligt sätt. Foto: Jord- och skogsbruksministeriet

Mer byråkrati i onödan?

Genom timmerförordningen vill man stoppa svartekonomi och garantera att alla aktörer  agerar ansvarsfullt och med samma utgångspunkter i handeln med virke och trävaror. Miljömässigt leder olaglig skogsavverkning globalt till förluster för den biologiska mångfalden och den medverkar till klimatförändringen och avskogning.

Socialt sett medför alltför stor avverkning av världens skogsresurser konflikter och orsakar ofta problem för ursprungs- och lokalbefolkningen.

Myndigheterna är medvetna om att små aktörer måste omvärdera sina resurser för att de ska kunna uppfylla förpliktelserna i förordningen och de nya kriterierna.

– Förordningarna görs inte för att försvåra handeln, men ibland kan de ha sådana konsekvenser. Stora och små aktörer måste dock uppfylla samma krav på laglighet, säger Lehtosalo.

Det är svårt att uppskatta hur mycket olagligt timmer det finns på den globala marknaden.

– Det är omöjligt att ge någon exakt uppgift men uppskattningarna varierar mellan 3 och 40 procent. Det finns inga uppgifter om hur stor andel som kommer in på EU-marknaden, säger Torniainen.

Genom den nya förordningen vill man minimera mängden olagligt timmer på Europeiska unionens inre marknad.

Läs mer:

Timmerförordningen träder i kraft 3.3.2013

Den nya förordningen förpliktar till detta: System för tillbörlig aktsamhet (dds)
Landsbygdsverket

Jord- och skogsbruksministeriet