Nyheter 20.12.2012

Alexander Stubbs tre synpunkter på EU:s framtid

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb tror inte att EU utvecklas till en förbundsstat i stil med USA. Däremot tror han att EU kommer att gå mot en större gemenskaplighet.

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb puhui 600:lle lukiolaiselle Eurooppatiedotuksen tilaisuudessa Helsingissä 10. joulukuuta. Kuva: UM, Eero KuosmanenEuropa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb talade inför 600 gymnasister vid en föreläsning arrangerad av Europainformationen den 10 december i Helsingfors. Foto: UM, Eero Kuosmanen

Minister Stubb presenterade sina synpunkter på Europeiska unionens framtid vid en föreläsning arrangerad av Europainformationen. Alexander Stubb menar att EU kan välja mellan tre tänkbara utvecklingstrender.

Ett steg tillbaka?

Den första utvecklingstrenden kallar minister Stubb mellanstatlighet. I denna modell skulle befogenhet ges tillbaka till medlemsländerna. Då skulle EU bli en internationell organisation i stil med FN och beslut skulle fattas endast genom enhällighet.

– Om jag tillspetsar saken kunde jag säga att Timo Soini menar att mellanstatlighet är en bra utvecklingstrend. Ett synnerligen bra argument som vi i nationalstaterna rätt ofta vant oss med.

Ministerns rekommendation: en decentraliserad federation

Ett annat alternativ som minister Stubb presenterade som en framtida utvecklingstrend för EU är en decentraliserad federation, vilket han själv understöder. En decentraliserad federation skulle underlätta beslutsfattandet – där kunde man skilja åt vilka beslut som ska fattas på EU-nivå och vilka som ska beslutas på nationell eller regional nivå.

Keskustelussa Alexander Stubb korosti EU:n täyttäneen toistaiseksi hyvin tehtävänsä liberaalidemokratian ja markkinatalouden puolustajana. Kuva: UM, Eero KuosmanenUnder diskussionen betonade Alexander Stubb att EU hittills väl fyllt sin uppgift som försvarare av liberaldemokratin och marknadsekonomin. Foto: UM, Eero Kuosmanen

En annan fördel med en decentraliserad federation vore en tydligare representativitet än i I minister Stubbs vision om en decentraliserad federation skulle medborgarna vara representerade i ett ”överhus” bestående av rådet eller ministrarna och i ett ”underhus” bestående av europarlamentet.På så sätt skulle också beslutsfattandet underlättas när besluten antas med majoritet

Stubb framhåller också att i en decentraliserad federation skulle de små länderna ha förhållandevis mer makt än de stora länderna.

– Små länder som Finland skulle vara jämbördiga eller i själva verket mycket starkare än stora länder som till exempel Tyskland.

Det troligaste framtidsalternativet

En tätare gemenskaplighet är enligt minister Stubbs mening emellertid det troligaste framtidsalternativet. Men EU kommer inte att bli som Amerikas Förenta stater. EU kommer att vara mer än en internationell organisation men mindre än en stat.

Även om minister Stubb inte ser att ett system med en förbundsstat kommer att bli verklighet i Europa, tror han ändå att integrationen går framåt. En fungerande integration inom ett område sätter tryck på mer integration inom andra områden. Integrationen drivs inte vidare endast av principiella orsaker, utan på grund av de deltagande ländernas egna intressen.

– Integrationen genomförs för att den ger oss fred, stabilitet, välstånd och säkerhet, avslutade Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb sitt tal till gymnasisterna samtidigt som EU tog emot Nobels fredspris i Oslo.

Teija Tiilikainen: Vart är EU på väg?

Foton i Flickr