Nyheter 23.1.2013

Behandlingen av EU-ärenden i Finland (copy)

Huvudansvaret för uppföljningen och beredningen av EU-ärenden och för fastställandet av Finlands ståndpunkter bärs av de behöriga ministerierna.

Syftet med samordningen av EU-ärenden är att säkerställa att Finland i alla ärenden som tas upp i EU och under de olika faserna av behandlingen har en samordnad ståndpunkt som motsvarar de allmänna principer som Finland antagit för sin EU-politik. Systemet för samordning av EU-ärenden omfattar de behöriga ministerierna, EU-ministerutskottet och kommittén för EU-ärenden samt de EU-sektioner som den sistnämnda har inrättat. Avdelningen för EU-ärenden i statsrådets kansli fungerar som sekretariat för EU-ministerutskottet och kommittén för EU-ärenden. Också Finlands EU-representation i Bryssel deltar i beredningen av EU-ärendena.

Vid behandlingen av EU-ärenden fästs särskild uppmärksamhet vid att riksdagen deltar och vid att information ges i rätt tid samt vid att Ålands landskapsregering deltar och informeras.

 Ett schema över systemet för samordning av EU-ärenden ingår som bilaga.

EU-ministerutskottet

 EU-ministerutskottet sammanträder på fredag morgon varje vecka för att behandla sådana aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt och rättsligt hänseende. Ministerutskottet kommer överens om Finlands strategi inför alla officiella och inofficiella möten som Europeiska unionens råd håller. Ordförande för ministerutskottet är statsministern. Den övriga sammansättningen framgår av en bilaga.

Ordföranden i Ålands landskapsregering har rätt att bli hörd i EU-ministerutskottet när ett ärende faller inom landskapet Ålands behörighet eller annars är särskilt viktigt för landskapet.

 Kommittén för EU-ärenden

 Kommittén för EU-ärenden, som i regel sammanträder varje onsdag, är ett rådgivande och medlande organ vid samordningen av EU-ärenden. Kommittén behandlar omfattande EU-ärenden som gäller flera ministerier samt ärenden som sektionerna inte har nått enighet i. Dessutom behandlar kommittén EU:s domstols- och tillsynsärenden samt fattar beslut om utnämning av nationella sakkunniga till EU:s institutioner.

Företrädda i kommittén för EU-ärenden är alla ministerier, statsrådets kansli, republikens presidents kansli, justitiekanslersämbetet, Finlands Bank och Ålands landskapsregering. Ministerierna representeras vanligen av kanslicheferna, som har var sin suppleant. Ordförande för kommittén är chefen för avdelningen för EU-ärenden (statssekreteraren för EU-ärenden).

 EU-sektionerna

Kommittén för EU-ärenden har inrättat sammanlagt 37 sektorspecifika beredningssektioner. Sektorsystemet utgör den grundläggande strukturen för tjänstemannaberedningen av EU-ärenden. EU-sektionernas ordförande och sekreterare representerar vanligtvis det behöriga ministeriet.

Sektionerna kan sammanträda i begränsad tjänstemannasammansättning eller utvidgad sammansättning. I den begränsade sammansättningen ingår utöver tjänstemän från de behöriga ministerierna också representanter för andra ministerier och centrala ämbetsverk. När en sektion sammanträder i utvidgad sammansättning deltar också representanter för intresseorganisationer och andra intressegrupper. I varje sektion ingår också en representant för avdelningen för EU-ärenden och en för Ålands landskapsregering. Sektionerna sammanträder efter behov.

Avdelningen för EU-ärenden i statsrådets kansli

Avdelningen för EU-ärenden svarar för samordningen av EU-ärenden i statsrådet. Samordningen av EU-ärenden överfördes år 2000 från utrikesministeriet till statsrådets kansli.

Avdelningen för EU-ärenden svarar för att samordningen av EU-ärenden löper som den skall och fungerar som sekretariat för EU-ministerutskottet samt som ordförande och sekretariat för kommittén för EU-ärenden. Dessutom är avdelningen företrätt i alla sektorspecifika beredningssektioner som kommittén för EU-ärenden har inrättat.

I avdelningen för EU-ärenden uppgifter ingår dessutom beredning av Europeiska rådets möten, uppgifter i anslutning till den allmänna utvecklingen av EU och institutionella frågor, förmedling av anvisningar till EU-representationen tillsammans med de ansvariga ministerierna, utveckling av de förfaranden som rör samordningen och beredningen av EU-ärenden, sådana EU-ärenden som inte hör till något annat ministerium, säkerställande av informationen mellan Finlands EU-representation och de nationella myndigheterna samt deltagande i statsrådets EU-utbildning, EU-information och EU-dokumentförvaltning.

Riksdagen

 Riksdagen deltar i den nationella beredningen av beslut som EU fattar. EU-ärendena behandlas i riksdagen av stora utskottet, som specialutskotten avger utlåtanden till. Sådana ärenden som gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik behandlas i utrikesutskottet.

Ålands ställning

Vid beredningen fästs särskild uppmärksamhet vid att Ålands landskapsregering deltar och informeras. Ordföranden i Ålands landskapsregering har rätt att bli hörd i EU-ministerutskottet när ett ärende faller inom landskapet Ålands behörighet eller annars är särskilt viktigt för landskapet.