Nyheter 13.2.2013

STATSUNDERSTÖD FÖR FRIVILLIGORGANISATIONERS EUROPAINFORMATION 2013

Nu kan frivilligorganisationer ansöka om statsunderstöd för Europainformation, som delas ut av utrikesministeriet 2013. Understödet beviljas förutsatt att riksdagen anvisar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2013.

År 2013 prioriteras informationsverksamhet som rör ekonomi, jordbruk, miljö samt EU-medborgarskap och fri rörlighet.År 2013 prioriteras informationsverksamhet som rör ekonomi, jordbruk, miljö samt EU-medborgarskap och fri rörlighet.

I budgetpropositionen för 2013 föreslås 209 000 euro för understödet.

Syftet med understödet är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland. Foto: Europeiska kommissionenSyftet med understödet är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland. Foto: Europeiska kommissionen

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning, en finansieringsplan och uppgifter om de organisationer som deltar i verksamheten och lämnas in till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 21 december 2012 kl. 16.15. Försenade ansökningar beaktas inte.

 

Ansökningsblanketten och närmare anvisningar om ansökningsförfarandet finns på ministeriets webbplatser http://www.eurooppatiedotus.fi/svenska och http://formin.finland.fi/svenska. Du kan också begära blanketter och anvisningar per e-post från Europainformationen på adressen VKO-30@formin.fi.

Annons publiceras i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet den 11 november 2012

Utrikesministeriet

pdfAnsökningsförfarande 2013

pdfSTATSUNDERSTÖD FÖR MEDBORGARORGANISATIONERNAS EUROPAINFORMATION 2013; ALLMÄNNA VILLKOR

WordProjektplan 2013

WordAnsökan 2013