Nyheter 11.3.2013

Boken Det nya sociala Europa utkom

Pressmeddelande 21/2013

Europainformationen vid utrikesministeriet har gett ut boken Det nya sociala Europa, där författarna vill ge en heltäckande bild av EU:s social- och hälsovårdspolitik och göra en bedömning av framtida utmaningar och möjligheter. Bokens författare är Mervi Kattelus, som är hälsovårdspolitisk expert samt professor Juho Saari och docent Matti Kari.

I boken behandlas EU:s mål inom hälsovårds- och socialpolitiken vilka ändrats under senare år. Vid sidan av utvecklingen av den inre marknaden har man börjat förnya medlemsstaternas välfärdstjänster och den så kallade europeiska sociala modellen. Därtill har man börjat dryfta hur den inre marknaden och den sociala tryggheten kan sammanjämkas.

Författarna konstaterar att unionens framtid inte endast beror på dess förmåga att förnya den inre marknaden och medlemsstaternas förmåga att verkställa konkurrens- och upphandlingslagstiftningen.Den beror också på medlemsländernas och unionens förmåga att förnya de social- och hälsovårdspolitiska institutionerna och strukturerna, som bildar kärnan i välfärdsstaterna. Brytningstiden är inte enbart eller primärt en negativ sak, den kan också vara en tid då unionens medlemsstater hittar riktningen för och innehållet i en ny socialpolitik.

Boken, som har fått titeln Det nya sociala Europa, är en reviderad upplaga av boken Det sociala Europa i en brytningstid. Med den nya titeln vill författarna betona de omfattande utmaningar som medlemsstaterna och unionen har framför sig vid förnyelsen av välfärdsstaterna och den europeiska sociala modellen: finanskrisen inom den offentliga ekonomin, den åldrande befolkningen, en hållbar finansiering av välfärdsstaten och riktningen för de socialpolitiska systemens utveckling.

Boken finns i elektronisk form (på finska) på Europainformationens webbsidor, och även den tryckta versionen (på finska) kan beställas avgiftsfritt på samma webbsida.
Boken utkommer senare på svenska.

Mer information: Helena Kiiskinen, informatör, tfn 040 510 7520, e-post fornamn.efternamn@formin.fi och Päivi Toivanen, redaktionschef, tfn 040 560 9020, e-post fornamn.efternamn@formin.fi, utrikesministeriets enhet för Europainformation och information till allmänheten