Nyheter 8.4.2013

Talousasioiden käsittely EU:ssa

Yhteiskuva: Lagarde, Dijsselbloem, Rehn. Kuva: Euroopan unionin neuvosto. 580

EU och ekonomin – de här två orden upprepas ofta i olika sammanhang. Vem alla behandlar då ekonomiska frågor i EU och vem är ordförande vid mötena? Här följer ett kort sammandrag av olika sammansättningar.

Eurogruppen

Dijsselbloem. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Eurogruppen väljer sin ordförande för en period av två och ett halvt år åt gången. Holländaren Jeroen Dijsselbloem valdes till det här uppdraget i januari 2013.

Eurogruppen är den huvudsakliga ledningsgruppen för området med den gemensamma valutan, euron. Eurogruppen håller informella sammanträden, där finansministrarna i de länder som använder euron deltar. Kommissionens vice ordförande som ansvarar för de ekonomiska och monetära frågorna och Europeiska centralbankens chefdirektör deltar också i eurogruppens möten.

Eurogruppen sammanträder minst en gång per månad, ofta dagen före Ekofin-mötena. Gruppen kan också sammankalla till möten oftare, vilket vi har sett exempelvis i samband med Cypernfrågan.

EU:s ordförandeland deltar i gruppens möten som nationell delegation.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor Ekofin

Ekofin är ett av EU:s ministerråd. Det behandlar många olika politikområden, som samordning av den ekonomiska politiken, tillsyn av ekonomin, finansmarknaden och kapitalrörelser samt ekonomiska förebindelser med tredje länder. Ekofin utarbetar också tillsammans med Europaparlamentet EU:s årliga budget, som till sin storlek är ungefär 140 miljarder euro.

I rådets möten deltar de ministrar i medlemsstaterna som ansvarar för ekonomiska och finansiella frågor. När budgeten behandlas deltar också budgetministrarna. När Ekofin-rådet fattar beslut som endast berör euroområdet kan enbart medlemsstaterna i euroområdet delta i besluten.

Urpilainen ja Rehn. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Finansminister Jutta Urpilainen, som representerar Finland i Ekofin, här tillsammans med Olli Rehn, kommissionär för ekonomiska och monetära frågor.

Ordförandena för mötena är finansministern i det land som står i tur att vara ordförandeland.

Europeiska rådet

Europeiska rådet består av stats- och regeringscheferna i EU:s 27 medlemsländer, Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik deltar också i Europeiska rådets arbete och Europaparlamentets talman har yttranderätt vid mötena.

Barroso ja Rompuy. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europeiska rådets ständiga ordförande Herman Van Rompuy

Europeiska rådet sammanträder till fyra officiella möten per år, men vid behov kan fler möten hållas. Under senare år har Europeiska rådet sammanträtt betydligt oftare än fyra gånger per år. Europeiska rådet har till uppgift att fastställa de allmänna politiska riktlinjerna och prioriteringarna för EU, även om det på sistone i stor utsträckning har fokuserat på ekonomin.

Europeiska rådets möten leds av den ständiga ordföranden. Herman Van Rompuy utsågs till den första ständiga ordföranden år 2009 och han har omvalts för en andra period för tiden 1.6.2012–30.11.2014.

Eurotoppmöte

I eurotoppmötena delar förutom stats- och regeringscheferna i euroländerna också kommissionens ordförande och eurotoppmötets ordförande (som för närvarande är samma person som är Europeiska rådets ordförande). Dessutom kan ECB:s chefdirektör och eurogruppens ordförande kallas till mötena.

Eurogruppen bereder de frågor som behandlas vid eurotoppmötet och följer också upp besluten.

Rådet för allmänna frågor

Stubb ja Katainen. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Europaminister Alexander Stubb representerar Finland i rådet för allmänna frågor, medan statsminister Jyrki Katainen är Finlands representant i Europeiska rådet.

Rådet för allmänna frågor behandlar såsom namnet säger frågor av ett brett spektrum. Av de ekonomiska frågorna hör behandlingen av EU-budgeten hit. I det här rådets möten deltar medlemsstaternas utrikesministrar eller Europaministrar. Ordförande vid mötena är ministern från EU:s ordförandeland. Från Finland deltar för närvarande Europaminister Alexander Stubb i mötena.

Europeiska kommissionen

Kommissionens roll i EU:s ekonomiska politik är densamma som i övriga EU-ärenden: den förbereder frågorna och lägger fram förslag till rådet och parlamentet samt övervakar verkställigheten. Kommissionen har också under de senaste åren fått mera möjligheter att granska samt att säga sin åsikt och ge rekommendationer om staternas budgetar.

Olli Rehn är för närvarande kommissionär för ekonomiska och monetära frågor och vice ordförande i kommissionen. Han ansvarar för samordningen av den ekonomiska politik som kommissionen eftersträvar och för att ta fram förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Europeiska centralbanken ECB

ECB är ett helt och hållet oberoende organ, som ansvarar för euroområdets penningpolitik tillsammans med de nationella centralbankerna i euroområdet. Beslutande organ i ECB är direktionen, ECB-rådet och det allmänna rådet.

Draghi ja Lagarde. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.IMF:s chefdirektör Christine Lagarde och ECB:s chefdirektör Mario Draghi.

Under eurokrisen har ECB utgjort en del av den trojka (ECB, Europeiska kommissionen och internationella valutafonden IMF) som har deltagit i arbetet för att hjälpa stater som råkat i svårigheter. Enligt planerna ska en banktillsynsmyndighet som en del av en bankunion inrättas underlydande ECB.

Europaparlamentet

Europaparlamentets roll har stärkts under årens lopp. Merparten av de nya EU-lagarna stiftas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, där parlamentet och rådet har samma rätt att lägga fram sina synpunkter på lagar som behandlas. Lagarna träder i kraft först när både parlamentet och rådet har godkänt dem med samma innehåll.

Detta beslutsförfarande har tillämpats i EU:s nya ekonomiska avtal och lagstiftningspaket. Parlamentets accentuerade roll syntes när det förkastade förslaget om EU:s fleråriga budgetram på grund av meningsskiljaktigheter.