Nyheter 22.5.2013

Nervlugnande? – Eller nervpirrande?

 Tupakoinnin lopettaminen. Kuva: Euroopan komissio.

Den här våren har gått i tobakens tecken. De resultat som byråkratjätten, som påstås stå långt från folket, åstadkommer kan vara synnerligen konkreta – såsom ändringar av framtida cigarettaskar. Kommissionen offentliggjorde sitt förnyade förslag till tobaksdirektiv, som man väntat på i åratal, den 19 december 2012. Det var en lämplig julgåva åt hälsofolket, men alla har inte tagit emot förslaget lika varmt.

Skurkar och intriger? 

Sari Vuorinen on terveysasioiden erityisasiantuntija.Sari Vuorinen är ansvarig specialsakkunnig i hälsovårdsfrågor vid EU-representationen.

Beredningen av förslaget har innehållit spännande faser och händelser. I ett offentligt samråd 2010 fick kommissionen rekordmånga svar, hela 85 000, på frågan hur tobaksdirektivet borde ändras. När man gick igenom svaren visade det sig att en stor del var helt likadana till sitt innehåll och således kopierade. De var alltså inte bara ett direkt bevis på medborgaraktivitet.

Kommissionen har haft gott om tid att bereda det nya förslaget, och den konsekvensbedömningen som gjorts om förslaget kan anses vara mycket grundlig. Men helt problemfri har processen inte varit.

Den maltetiska hälsokommissionären John Dalli, som innehade huvudrollen i slutskedet av beredningen, tvingades avgå på grund av mutmisstankar som snusbolaget Swedish Match förde fram.

Även i arbetsgruppen har det talats om informationsläckor. När jag sitter och skriver den här kolumnen kom beskedet att redan det tredje arbetsgruppsmötet för behandlingen av direktivförslaget inhiberas – på grund av strejk.

Ört- och elcigaretter

Det gällande tobaksdirektivet är från 2001. På drygt tio år har det hänt en hel del, både positivt och negativ.

Nya produkter, som el- och örtcigaretter, har lanserats. Det finns ännu inte tillräckligt med tillförlitliga forskningsrön om elcigaretternas säkerhet och om de har någon effekt vid tobaksavvänjning. De här nya produkternas varudeklaration motsvarar inte heller alltid vad cigaretterna innehåller. Kommissionens förslag är att elcigaretterna får marknadsföras, men på villkoret att de förses med en hälsovarning. Produkter som överskrider det gränsvärde för nikotin som kommissionen föreslår är tillåtna bara om de är godkända som läkemedel, t.ex. nikotinplåster. Även örtcigaretter ska i framtiden ha varningstexten ”Denna produkt kan skada din hälsa”.

EU och alla EU-länder har ratificerat Världshälsoorganisationens världsomfattande ramkonvention om tobakskontroll, som har medfört nya förpliktelser. Vissa av det nuvarande direktivets bestämmelser är föråldrade och Europa håller på att bli på efterkälken i en global jämförelse av lagstiftning gällande tobaksprodukter.

Överreagerande pekfingervisande tanter?

Vilken vore den rätta reaktionen på att 700 000 människor årligen dör i Europa? Varje år dödar tobaken lika många människor i Europa som det finns invånare i Frankfurt. På köpet kommer andra tobaksrelaterade sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen. Något borde alltså göras.

Tobaksrökningen förkortar också livslängden märkbart. Det är alltså inte fråga om en helt vanlig handelsvara jämförbar med hästkött.

Inte bara den enskilda människan utan hela samhället drar nytta av tobakspolitiken. Bättre folkhälsa är en betydande nytta som direktivet för med sig. Det har uppskattats att den årliga besparingen inom EU skulle vara 4 miljarder euro. Detta blir verklighet om användningen av cigaretter och rulltobak gradvis kan minskas.

Endast för vuxna

Klokt nog sätter kommissionens förslag fokus på att skydda barn och unga. En eurobarometerenkät visar att inte ens de mest inbitna kedjerökarna vill att deras barn blir fast i samma beroende.

Det har uppskattats att hela 70 procent av rökarna börjar röka innan de fyllt 18 år och 94 procent före 25 års ålder. Därför är förslagets ambitiösa mål att göra tobaken och rökningen mindre lockande. Därmed skulle man samtidigt kunna påverka att unga inte börjar röka.

Tobaken ska se ut som tobak och smaka tobak 

Vielä vuonna 2002 tupakoiminen oli sallittua Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Kuvassa vasemmalla Belgian silloinen pääministeri Guy Verfhofstadt ja ulkoministeri Louis Michel. Kuva: Euroopan komissio.

Ändå till år 2002 var rökning tillåten vid Europeiska rådets möten. Belgiens dåvarande statsminister Guy Verhofstadt till höger och utrikesminister Lous Michel till vänster.

Hälsokommissionären Tonio Borg har sagt att man inte får lura konsumenterna. Det betyder att till exempel ”läppstiftsförpackningar” som riktar sig till unga kvinnor eller tunna, vilseledande cigaretter inte längre får säljas. Framtidens cigarettask ska ha ett standardformat och innehålla 20 cigaretter.

Kommissionens förslag förbjuder att aromämnen som mentol, choklad eller vanilj används i tobaksprodukter. Likaså förbjuds tillsatser som kan ge en bild av att produkten har hälsoeffekter eller är mindre skadlig.

Överraskande är att i Finland röks det mer mentolcigaretter än i de flesta andra länder. Mentolen, som ofta används i läkemedel, bedövar halsen och lungorna och gör röken mjukare. Mentolcigaretterna gör det lättare för unga att börja röka, och är därmed en väl motiverad orsak att förbjuda dem.

Storleken har betydelse

Undersökningar visar att ju större text om hälsovarningarna på tobaksförpackningarna desto effektivare är den. Det är ju asken man rör vid först. Det gällande direktivet kräver endast att det ska finnas varningstexter på askarna. Kommissionen föreslår att i fortsättningen ska det vara obligatoriskt med varningsbilder på tobaksförpackningarna. Som en förvarning kan jag säga att bilderna inte är vackra.

I framtiden ska alla tobaksförpackningar ha en varning i bild och text som täcker 75 procent av förpackningens fram- och baksida. Om medlemsländerna så vill kan de också ha neutrala förpackningar. Avsikten är också att det på förpackningarna ska finnas information om hur man kan sluta röka.

Kommissionens förslag innehåller bestämmelser även om gränsöverskridande handel med tobaksvaror. Det ska finnas en mekanism för att kontrollera åldern så att tobaksvaror inte säljs till barn och ungdomar. För att förhindra olaglig handel föreslår kommissionen olika spårningsmekanismer och säkerhetsegenskaper. På så sätt vill man se till att endast produkter som uppfyller kraven i direktivet säljs inom EU.

Snus och status quo

Kommissionens förslag medför inga förändringar när det gäller användningen av snus, det vill säga tobak för användning i munnen. Enligt förslaget får Sverige alltjämt behålla sitt undantag.

Men framöver ska också rökfria tobaksvaror ha synliga hälsovarningar och smaksatta produkter får inte säljas. Därmed skulle bland annat lakrits- och hallonsnuset försvinna från marknaden i Sverige. Nässnus och tuggtobak har ansetts vara nya konkurrerande produkter.

Midsommarbastu i Luxemburg

Kommissionen har förbundit sig till en sträng antitobakspolitik för att man ska kunna garantera en hög folkhälsonivå på EU:s inre marknad. Ordförandelandet Irland har satt upp behandlingen av direktivförslaget som ett av sina centrala mål och för trots strejker förslaget framåt med eftertryck. I Europaparlamentet har förslagets behandling gått framåt med fart. Det ansvariga utskottet i parlamentet prioriterar förslaget och det borde vara färdigbehandlat under det sittande parlamentets mandatperiod.

Finland anser att kommissionens förslag behövs och är värt att stödja. Syftet med direktivet borde vara att få slut på användningen av tobaksprodukter, vilket också den nationella tobakslagen strävar efter.

I stället för klappjakt på rökarna arbetar vi tillsammans för en rätt och välmenande sak.

I rådet har diskussionen främst kretsat kring förpackningarna, varningarna och smakfrågorna. Sannolikheten är stor att det kommer att finnas mycket att diskutera om förslaget också vid ministerrådsmötet i Luxemburg, där hälsovårdsministrarna sammanträder precis före midsommar.

Sari Vuorinen

Skribenten är specialsakkunnig i hälsovårdsfrågor vid EU-representationen.

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen

Kolumnen har tidigare publicerats på Finlands ständiga EU-representations webbplats