Nyheter 7.6.2013

Åland i EU!

Att arbeta med Ålandsfrågor betyder i praktiken att man arbetar med en rad olika ärenden. Många ärenden finns kvar en längre tid, en del försvinner eftersom de antas som lagstiftning och andra kommer till eftersom kommissionen varje år presenterar nya dokument. Till Ålands prioritetsfrågor hör strävan efter en egen europaparlamentariker och kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv.

Hanna BertellHanna Bertell är specialsakkunnig för Åland vid EU-representationen

Ålands landskapsregering redogör varje år för sina prioriteringar i EU under det kommande året. Den prioriterar flera områden så som miljö, energi, trafik, jämställdhet, fiske, sjöfart, jordbruk, den digitala agendan, upphandling, strukturfonderna, skattefrågor och EU 2020.

Landskapsregeringen gör sin sammanställning utgående från kommissionens årliga arbets- och lagstiftningsprogram som kommissionen normalt presenterar under hösten. Utöver dessa nya ärenden finns alltid kvar ärenden som fortfarande behandlas vid EU-institutionerna.

Europaparlamentet och snus

En av de frågor som hör till de allra viktigaste är Ålands strävan efter en egen europaparlamentariker. Åland har alltsedan anslutningen till EU fört fram krav på att Åland ska erhålla representation i Europaparlamentet.

Åland har genom självstyrelselagen suverän lagstiftnings- och förvaltningsmakt. Då Åland tillsammans med Finland godkände anslutningen till EU överfördes en betydande del av denna lagstiftningskompetens till unionen. På många områden där Åland har egen lagstiftningsmakt har även EU behörighet och detta föranleder många lagstiftningsförslag från kommissionen som Åland sedan måste genomföra helt utgående från vad rådet och Europaparlamentet beslutat. Eftersom Europaparlamentet fått ett större inflytande över unionens beslutsfattande blir frågan om en åländsk plats i Europaparlamentet allt viktigare.

En annan fråga som landskapsregeringen prioriterar är kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv. Landskapsregeringen skulle helst se att alla tobaksprodukter för användning i munnen skulle behandlas lika. Idag är försäljning av tugg- och nästobak tillåtet medan försäljning av snus är förbjudet. Så länge förbudet mot snus kvarstår anser landskapsregeringen att det ska kombineras med en bestämmelse som möjliggör för medlemsstaterna att tillåta vissa av de i direktivet förbjudna tobaksprodukterna av kulturella eller hälsopolitiska skäl.

Miljö och trafik

Förutom tobak så finns det en hel del andra lagstiftningsärenden som är under behandling i EU-institutionerna och där Åland har egen lagstiftningsbehörighet. Ett av dessa är kommissionens förslag om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata objekt (MKB-direktiv). Landskapsregeringen är positiv till förtydliganden men är tveksam till ytterligare krav som införs.

Landskapsregeringen följer även aktivt arbetet med kommissionens förslag om en ram för fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden. Generellt är man positiv till förslaget.

På trafikområdet har landskapet också egen behörighet som medför att man måste genomföra lagstiftning som antas på EU-nivå. Vad gäller trafiksäkerhet ligger Åland liksom övriga Norden, redan i framkant, men regler på EU-nivå medför alltid ändå visst merarbete. På detta område liksom så många andra, stöder Ålands landskapsregering till stora delar kommissionens förslag, men önskar att man ytterligare skulle beakta den administrativa börda som ofta tillkommer med nya direktiv och förordningar och att kommissionen redan på förhand skulle utforma sina förslag så att det är möjligt att genomföra lagstiftningen även i medlemsländer som har speciella konstitutionella regler.

Triloger och strategier

Våren 2013 har präglats av trepartsförhandlingar mellan rådet, europaparlamentet och kommissionen. Många av de förslag som kommissionen tidigare presenterat är i detta förhandlingsskede. Till denna grupp ärenden hör alla sammanhållningsfonder, den fleråriga budgetramen som styr dem, förslagen till ny lagstiftning för offentlig upphandling, yrkeskvalifikationer och EU:s gemensamma fiskepolitik och jordbrukspolitik.

Åland har egna program vad gäller Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden, utöver detta har man ett eget landsbygdsutvecklingsprogram och ett program för fiskerifonden. Därför följer man även med arbetet kring framtagandet av de nya förordningarna som ska ligga till grund för kommande programperiod.

Kommissionen presenterar också årligen en rad olika strategier, bland dessa är Åland särskilt intresserad av Europa 2020 och en del av denna är den digitala agendan.

Åland är ett ö-samhälle med 6500 öar och skär i mitten av Östersjön och därför mycket beroende av den digitala världen. Det är naturligtvis ett område där man med små resurser har stor nytta av att snegla på sina grannar. Även inom utbildningsområdet är detta av stor vikt. Andra strategier som är särskilt intressanta är det fortsatta arbetet med Östersjöstrategin och det nya allmänna miljöhandlingsprogrammet ("Att leva gott inom planetens gränser").

Framtiden

Bland de kommande förslagen som kommissionen aviserat har Ålands landskapsregering bland annat prioriterat den kommande översynen av den tematiska strategin för luftföroreningar och tillhörande lagstiftning och en översyn av avfallsstrategin och lagstiftningen.

Man har även prioriterat paketet om ett gemensamt europeiskt luftrum – Single Sky II Plus, förslaget om ett "Blue Belt" för en inre marknad för sjötransporter, en ram för EU:s framtida hamnpolitik, den inre marknaden för vägtransporter, integrering av romer, modernisering av den offentliga arbetsförmedlingen, en översyn av EU:s politiska och rättsliga ram för ekologisk produktion, EU:s strategi för anpassning till klimatförändringen, en ny klimat- och energiram för perioden 2030… Och de här är bara några exempel!

Med andra ord har Ålands landskapsregering en mycket ambitiös EU-politik men den här uppräkningen visar också vilken otrolig mängd områden Åland genom EU-medlemskapet är skyldig att följa och genomföra.

Hanna Bertell

Skribenten är specialsakkunig för Åland vid EU-representationen