Nyheter 27.6.2013

Litauens tur att vara EU-ordförande

liettua_vilna_465Vilnius. Bild: Europeiska kommissionen

 Litauen tar över som EU-ordförandeland den 1 juli. Ordförandeskapet, som pågår i ett halvt år, är det första för Litauen och det är också första gången ett baltiskt land är EU-ordförande. Ordförandeskapets motto är ett EU med öppenhet, trovärdighet och tillväxt. Den fleråriga budgetramen, bankunionen och EU:s östra partnerskap är prioriterade projekt under Litauens ordförandeskap.

Litauen tar över EU-ordförandeskapet efter Irland. Följande ordförandeland blir Grekland, som inleder sitt ordförandeskap i början av 2014. Dessa tre länder har sedan början av detta år bildat den så kallade trion och gjort upp ett gemensamt arbetsprogram för 18 månader. Det gemensamma programmet bildar ramarna för ländernas egna program under ordförandeskapet.

Litauen står inför en krävande ordförandeperiod

Litauen är ett litet land som har reserverat 62 miljoner euro som budget för sitt EU-ordförandeskap. Det är ungefär hälften så mycket som till exempel det polska ordförandeskapets budget 2011.

Det finns en hel mängd EU-lagstiftning som bör slutföras under Litauens ordförandeskap. Val

Litauen faktaruta

till Europaparlamentet hålls i slutet av maj 2014, så det sittande parlamentet arbetar endast några månader i början av nästa år. Även den nuvarande kommissionen byts ut efter valet. Därför borde ett flertal lagstiftningsinitiativ slutbehandlas i år.

Litauen har meddelat att de viktigaste frågorna under landets ordförandeskap är förhandlingarna om budgetramen, lagarna om harmonisering av EU:s ekonomi och frågor i anslutning till EU:s östra partnerskap.

Tillväxt söks framför allt på en fungerande inre marknad: Litauen lovar som ordförande arbeta för att rättsakterna i det första inremarknadslagstiftningspaketet ska slutföras och arbeta vidare på initiativet i det andra paketet. Andra frågor som Litauen kommer att satsa på är en fungerande digital inre marknad och energifrågorna.

Budgeten och östrelationer

En av kraftansträngningarna under följande halvårsperiod kommer att vara att slutföra förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

liettua_schultz_282Europeiska kommissionens viceordförande Viviane Reding, Litauens president Dalia Grybauskaitè och Europaparlamentets talman Martin Schulz. Bild: Europeiska kommissionen

EU:s nuvarande ordförandeland Irland för som bäst så kallade trilogförhandlingar med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Även om förhandlingarna snart skulle kunna avslutas får Litauen ta över cirka 70 laginitiativ som gäller EU-budgeten. Lagstiftningen borde vara klar före årsskiftet.

Litauen vill under sitt ordförandeskap arbeta för EU:s relationer till Östeuropa. Toppmötet för EU:s östra partnerskap som hålls i Vilnius i november kommer att vara en av höjdpunkterna under det litauiska ordförandeskapet. Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Georgien, Azerbajdzjan och Armenien är samarbetsländer inom Europeiska unionens östra partnerskap.

Vid toppmötet i Vilnius kommer kanske ett associeringsavtal med Ukraina att undertecknas. EU strävar även efter att öka sitt samarbete med Vitryssland trots att det inte finns något formellt avtal. Situationen gällande de mänskliga rättigheterna, speciellt de politiska fångarna, i Vitryssland har bromsat upp skapandet av relationer med EU. EU vill framför allt stärka det civila samhället i Vitryssland. Litauen har en cirka 500 kilometer lång landgräns mot Vitryssland.

Ordförandelandet bereder och eftersträvar resultat

Ordförandelandet spelar en central roll för arbetet inom EU, även om det roterande

liettua_pjlogo_282Logon för Litauens EU-ordförandeskap

ordförandeskapet numera har en mindre synlig roll utanför EU. Ordförandelandet leder ministerrådsmötena och de möten där cirka 150 tjänstemannaarbetsgrupper förbereder dessa möten. Ett undantag utgör rådet för utrikes frågor som numera leds av den höga representanten för utrikes frågor Catherine Ashton.

Europeiska rådets möten, dvs. EU:s toppmöten, leds för sin del av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy.

När Litauen inleder sitt ordförandeskap deltar för första gången 28 medlemsländer i EU:s beslutsfattande då Kroatien blir EU-medlem den 1 juli.

Läs mer om Litauens EU-ordförandeskap:

Det litauiska EU-ordförandeskapets webbplats

Det litauiska EU-ordförandeskapets prioriteringar (på engelska)

Litauens ordförandeskap på Twitter: #EU2013LT