Nyheter 2.7.2013

Resenärens kom-ihåg-lista

matkailu päänoston

Årets livligaste resesäsong har börjat och tusentals finländare reser under de närmaste veckorna utomlands, inom Europa och ännu längre bort. Både vid längre och kortare resor är det viktigt att komma ihåg vissa basfakta. Då blir förhoppningsvis årets kanske mest efterlängtade resa lyckad och kan företas utan bekymmer. Utrikesministeriets rekommendationer för en trygg resa är uppbyggda på tre ord som börjar på bokstaven R: resemeddelande, reseanmälan och reseförsäkring. När man använder sig av sunt förnuft och beaktar förhållandena i landet man reser till minskar risken att hamna i besvärliga situationer.

I år har det skett några små förändringar i resenärens kom-ihåg-lista. Konsumentskyddet vid transporttjänster har ändrats till följd av EU-lagstiftning och resandet underlättas när Kroatien blev medlem av EU den 1 juli.

Utrikesministeriet bjuder på information om läget i resmålet och rekommenderar reseanmälan

Rörelsefriheten är alla finländares grundlagsenliga rättighet. Du bestämmer själv vart du reser och vilka risker du är beredd att ta. De resemeddelanden som utrikesministeriet publicerar per land och som uppdateras regelbundet ger värdefull information om det allmänna säkerhetsläget i nästan alla länder i världen.

Firenze smallDet lönar sig att kolla upp utrikesministeriets resemeddelanden innan man åker på resa

Resemeddelandena finns på webben så det är enkelt att på förhand informera sig om säkerhetsläget på resmålet. Tjänsten finns också som mobilportal, så informationen är tillgänglig utomlands med telefon eller som sms.

Det kan vara bra att spara portalen m.formin.fi på mobiltelefonen innan man reser iväg. Via portalen hittas resemeddelandena lätt och du kan också göra en reseanmälan under resan.

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser på egen hand eller till riskfyllda zoner gör en frivillig reseanmälan. Det betyder att du meddelar utrikesministeriet dina kontaktuppgifter så att den lokala beskickningen får kontakt med dig i fall av en kris eller nödsituation. En reseanmälan kan göras på adressen www.reseanmalan.fi.

– Så kallad extremturism har ökat och det har också blivit vanligare att resa till områden utanför de traditionella resmålen. Även utanför egentliga krishärdar finns det områden där till exempel risken för kidnappningar har ökat på sistone, framhåller Marja-Riitta Jaakkola, administrativ attaché på utrikesministeriets allmänhetstjänster.

– Naturkatastrofer som översvämningar, skogsbränder och stormar förekommer ofta också i Europa. Om en naturkatastrof inträffar ska resenärerna i första hand följa och iaktta de lokala myndigheternas instruktioner, tillägger Jaakkola.

Om någon trots alla försiktighetsåtgärder råkar i svårigheter eller i en nödsituation under resan ger de finländska beskickningarna hjälp och råd. Utanför EU kan man också vända sig till ett annat EU-lands beskickning om Finland inte har representation i landet.

– Staten betalar inte hemresor till Finland, men med stöd av lagen om konsulära tjänster ger beskickningarna råd om hur man på egen hand till exempel kan ordna sin hemresa i förtid, säger Marja-Riitta Jaakkola.

 Alltför många reser utan reseförsäkring

I EU/EES-länderna och i Schweiz får man med det europeiska sjukvårdskortet vård främst inom den offentliga sjukvården vid plötsliga sjukdomsfall och olyckor. Villkor och avgifter är de samma som för dem som bor i landet i fråga. Det europeiska sjukvårdskortet är gratis och beviljas i Finland av FPA.

alpit smallI EU/EES-länderna och i Schweiz kan det vara lönsamt att ha det europeiska sjukvårdskortet på sig.

Det ersätter emellertid inte en reseförsäkring. Kortet täcker till exempel inte transport till hemlandet eller eventuella skador som orsakats andra vid en olycka. Ambulansflyg till Finland från utlandet kan kosta tiotusentals euro. Därför lönar det sig alltid att teckna en reseförsäkring. Kontrollera villkor och ersättningssummor när du väljer försäkring.

Ändringar på kartan, Kroatien är ett EU-land

Kroatien blev medlem av Europeiska unionen den 1 juli. Då trädde också viktiga EU-bestämmelser som gäller resenärer i kraft. Generellt sett stärker EU-medlemskapet konsumenternas och resenärernas rättigheter i Kroatien.

Kroatien ansluts inte genast till Schengenområdet, så den som reser dit ska ha ett resedokument, dvs. i praktiken pass. Kroatiens valuta kommer inte heller tills vidare att omvandlas till euro, utan där betalar man alltjämt med kuna. Däremot blir importen av många varor från Kroatien fri och flera begränsningar gällande import som sker som resgods slopas helt.

För dem som reser till Lettland kan det vara bra att komma ihåg att Lettland troligen börjar använda euro i början av 2014. Då försvinner de lettiska lati och överblivna lettiska pengar kan kanske inte längre användas på nästa resa till Lettland.

latviarahat smallKanske använder du euron redan under din nästa resa till Lettland?

Flygpassagerarnas EU-rättigheter är välkända, men inte tåg-, båt- och busspassagerarnas  

Flygpassagerarna känner rätt väl till sina rättigheter till exempel när flyg försenas, inställs eller är överbokade. Den europeiska lagstiftningen garanterar numera också liknande rättigheter för buss-, tåg- och båtpassagerare inom EU.

Grundregeln vid alla transporttjänster är att inom EU kan inte ett högre biljettpris tas ut av en passagerare på grund av nationalitet eller orten där biljetten säljs. Vid förseningar och inställningar av en resa har resenärerna rätt att få tillräckligt med aktuell information om vad som sker. Eventuella klagomål och ersättningsanspråk ska i allmänhet riktas till transportbolaget så snabbt som möjligt.

– Ersättningarna kommer inte automatiskt, utan att man vet hur man kräver dem. Om ett motiverat ersättningsanspråk inte godkänns är det också bra att veta vart man i så fall ska vända sig. Den rätta adressen när det gäller serviceproducenter utanför Finland är Konsumenteuropa, säger direktör Leena Lindström vid Konsumenteuropa i Finland.

Försenade tågresor kan kompenseras

Tågresenärernas rättigheter gäller alla internationella tåg inom EU. EU-länderna kan själva besluta om dessa rättigheter också gäller tåg i inrikes trafik som fjärr- och lokaltåg och internationella tåg med avgångs- eller ändstation utanför EU.

På vissa villkor kan man få 25 procent i ersättning på biljettpriset om ett tåg är försenat mellan en och två timmar. Om förseningen är över två timmar är ersättningen hälften av biljettpriset.

Sjögång är ingen ersättningsgrund

I fartygstrafiken tillämpas de rättigheter som EU garanterar när avgången sker i en hamn inom EU, oberoende av vilket rederi fartyget tillhör. Samma gäller också då man anländer till en hamn inom EU, oberoende av fartygets rederi.

meri smallAlla båtresenärer är inte måna om deras rättigheter vad gäller EU.lagstiftningen

Passagerarna kan anhålla om ersättning om en båttur inställs eller är försenad. Om avgången till exempel försenas med över 90 minuter måste resenärerna i de flesta fall bjudas på förfriskningar och måltider i förhållande till väntetiden och inkvartering om resenärerna måste övernatta.

I fartygstrafiken utbetalas ingen ersättning om förseningen beror på svåra väderleksförhållanden eller naturkatastrofer.

 Också bussarna ska hålla tidtabellen

Busspassagerarnas rättigheter tillämpas främst på fjärrbussarnas rutter, dvs. på resor över 250 km, som avgår i eller ankommer till ett EU-land. Vissa rättigheter tillämpas i all ruttrafik.

Om en bussresa över 250 km inställs, eller försenas med över två timmar, har passagerarna rätt att få en ersättande resa till sin ursprungliga destination på motsvarande villkor så snart som möjligt och utan extra kostnader. Alternativt kan man be att få biljettpriset tillbaka och vid behov en gratis retur till den plats där bussen startade, till exempel om syftet med resan inte kunde genomföras.

Bussbolaget är skyldigt att betala ersättning om en olycka inträffar både för personskador och skadat bagage.

– Tåg-, båt- och busspassagerarnas rättigheter har nyligen trätt i kraft och det kommer antagligen att ta en tid innan vi i praktiken ser vilken betydelse de får, säger direktör Leena Lindström på Konsumenteuropa i Finland.

Alla varor får inte föras över gränserna

Från EU-länderna kan man ta med sig varor för eget bruk, i allmänhet tull- och skattefritt. Detta gäller då man har med sig varorna i samma transportmedel som man själv anländer i till Finland. Import av alla varor som avsedda för försäljning är skattepliktiga och ska anmälas till tullen.

Vid införsel av tobaksprodukter gäller vissa begränsningar. Tobaksprodukternas förpackningar ska vara försedda med finsk- och svenskspråkiga varningar om hälsorisker. Om varningarna saknas får man föra in högst 200 cigaretter från ett annat EU-land. Snus får införas i begränsad mängd för eget bruk och vid införsel av alkohol ska man komma ihåg åldersgränserna i Finland.

Från EU/EES-länder får man införa läkemedel för eget bruk i en mängd som motsvarar högst ett års användning. Vid behov ska resenären kunna bevisa att läkemedlen är avsedda för eget bruk.

Det finns begränsningar gällande transport av vapen, vapendelar och patroner mellan EU-länderna. Samma begränsningar tillämpas också i många länder, t.ex. i Finland, bland annat på gasspray.

Strängare införselgränser från länder utanför EU

På införsel från länder utanför EU tillämpas andra regler. Till exempel är högsta mängden alkohol och tobaksvaror som kan införas skattefritt noggrant begränsad. Dessutom får flyg- och båtpassagerare som anländer från länder utanför Europa föra in andra varor än alkohol och tobak tull- och skattefritt till ett värde av högst 430 euro. I landtrafiken är gränsen 300 euro. Dessa begränsningar gäller också Kanarieöarna och Åland.

Vissa produkter, som kött och köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter, får inte alls tas in från länder utanför EU. Bilisterna bör komma ihåg att en tank bränsle, och en liten reservtank, får föras in skattefritt från länder utanför EU.

Den som reser med sina keldjur ska alltid ta reda på vilka bestämmelser som gäller införsel och utförsel av djur i god tid före resan, oberoende av om man reser inom eller utanför EU.

På tullen framhåller man att importbegränsningarna och kontrollen hjälper till att avvärja svart ekonomi.

– Produktförfalskningar som bilreservdelar och läkemedel kan vara livsfarliga och det är inte lönt att importera dem från utlandet, påpekar tullöverinspektör Jarkko Keskinen på tullen.