Nyheter 7.11.2013

Blir telekommunikationen lokomotivet för den digitala inre marknaden?

Kristiina Pietikäinen arbetar som specialsakkunnig i telekommunikationsfrågor vid EU-representationen.

Kommissionen offentliggjorde i september ett förslag till en förordning om en inre marknad för elektronisk kommunikation. Avsikten är att skapa en fungerande inre marknad inom telekommunikation och förenhetliga regleringen speciellt gällande frekvenspolitiken och konsumentskyddet. Man vill bland annat göra det lättare för telebolag att etablera sig i olika länder, ytterligare sänka roamingpriserna, få fart på fördelningen av frekvenser och förbättra konsumenternas ställning när de använder teletjänster.

I Finland har man varit exceptionellt kritiskt inställd till förslaget, trots att man hos oss annars kraftigt understöder utvecklingen av den inre marknaden. Kritiken är förståelig när man studerar förslaget närmare. Kommer man att uppnå det som önskas med de föreslagna metoderna?

Konkurrens eller centralisering?

Processen för att öppna telemarknaden för konkurrens och förenhetliga regleringen har pågått i snart ett kvartssekel.  Avsikten har varit att häva monopol och öppna konkurrensen. Som ett resultat har vi fått ett flertal nya aktörer på telemarknaden, priserna har sjunkit och konsumenterna har fått större valmöjligheter.

Den förordning som nu föreslås skulle ändra på den här utvecklingen. Nu skulle man införa en ny europeisk auktorisation, enligt vilken telebolag skulle kunna verka i flera länder utan skild anmälan i varje land. Kommissionen vill utvidga telebolagens marknadsområden i Europa. De starkare aktörerna skulle ha bättre möjligheter att investera och ta fram innovationer. Man strävar således efter en centralisering på bekostnad av konkurrensen. Följderna av kursändringen kan vara oanade särskilt för dem som vill utmana de etablerade företagen och för konkurrenssituationen i olika länder.

Kommissionen föreslår också att myndighetstillsynen koncentreras till myndigheterna i ett telebolags hemland oberoende av var verksamheten bedrivs. Konsumenternas ställning förbättras knappast om tillsynen flyttar längre bort. Konsumentskyddet kan tvärtom försämras om arbetsfördelningen mellan olika myndigheter är oklar.

Billigare samtal och nya frekvenser snabbt?

Kommissionen vill se Europa som ett enda lokalsamtalsområde, där man så småningom avstår från roamingavgifterna. Konsumenterna tar säkert emot reformen med öppna armar. Men det är inte alls säkert att priserna sjunker. Det finns en risk att priserna stiger framför allt i länder där prisnivån redan nu är synnerligen låg och det inte finns utrymme för ytterligare sänkningar.

De största inremarknadsförväntningarna i förslaget ställs på harmoniseringen av frekvenspolitiken. En harmonisering av användningssyftena är värd att understödas, och det är alltid bra om alla länder kan följa samma tidtabell och utvecklingen ske snabbt. Men förslaget är förknippat med mycken byråkrati och onödig koreografi. Det är oklart om den utveckling de nya bestämmelserna i slutändan leder till följer takten hos de snabbaste eller de långsammaste. Det ligger i hela Europas intresse att de snabbastes fart inte bromsas upp.

Kristiina Pietikäinen

Skribenten är specialsakkunnig i telekommunikationsfrågor vid EU-representationen.