Nyheter 29.4.2014

Frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA framskrider

EU-USA vapaakauppaneuvottelut etenevät. Kuva: Euroopan komissio

Europeiska unionen och Förenta staterna inledde frihandelsförhandlingar i juli 2013. Målet med handels- och investeringsavtalet är en så omfattande och ömsesidig liberalisering av handeln som möjligt. Om det planerade frihandelsområdet blir verklighet, täcker det hälften av världens bruttonationalprodukt. Den fjärde förhandlingsomgången inleds i mars.  Förhandlingarna går nu in på konkreta åtgärder.

Ett viktigt mål för avtalet som man nu förhandlar om är att underlätta för små och medelstora företags tillträde till marknaden. Avtalet består av tre helheter: marknadstillträde, regleringsfrågor och icke-tariffära hinder samt globala bestämmelser.

Den tredje förhandlingsomgången hölls i december förra året. Då nåddes framsteg inom de tre centrala delområdena: marknadstillträde, regleringsfrågor och regler.

Avtalet upphäver eller ändrar inte EU:s lagstiftning automatiskt. I förhandlingarna befattar man sig till exempel inte med den strikta EU-regleringen gällande hormoner, människors och djurs hälsa eller miljö.

Finlands centrala mål

Frågor som är viktiga för Finland under förhandlingarna är tjänster, offentlig upphandling samt reglering och tullformaliteter. På tjänstesidan vill man i synnerhet förbättra finländska företags marknadstillträde inom underhållstjänster av maskiner och utrustning samt offentlig upphandling.

Finland poängterar även vikten av öppenhet under hela förhandlingsprocessen. Utrikesministeriet arrangerar med jämna mellanrum utfrågningar om förhandlingarna.  Den senaste hölls den 29 januari. Nästa utfrågning planeras att äga rum i april.

Ulkoministeriö järjesti 28.1.2014 kuulemstiilaisuuden EU-USA -vapaakauppaneuvotteluista. Kuva: UM, Eero Kuosmanen
Utrikesministeriet arrangerade den 29 januari 2014 en utfrågning om frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA. Bild: UM, Eero Kuosmanen

Investeringsskyddet oroar

Det som väckt mest diskussion och kritik under förhandlingarna är investeringsskyddet som ingår i avtalet. Finland har för närvarande 65 giltiga avtal om skydd av investeringar runt om i världen.

Syftet med avtal om skydd av investeringar är att avtalsparterna förbinder sig till att ge varandras investeringar en rättvis och jämlik behandling samt fullt och kontinuerligt skydd. Syftet är att förbättra verksamhetsmiljöernas förutsägbarhet.

Finland godkänner inte att skyddet av investeringar utvidgas till att gälla marknadstillträde. Bara investeringar gjorda i enlighet med landets lagar och bestämmelser berättigar till skydd av investeringar. Vid behov kan investeraren ta sådana investeringar till internationellt skiljeförfarande. En sådan uppgörelse gäller till exempel de bilaterala avtal om skydd av investeringar som Finland hittills tecknat.

Kommissionen publicerar sitt förslag om investeringsskydd i mars. Samtidigt inleds ett tre månader långt offentligt samråd om förslaget.

Kommissionen styr skeppet

Handelspolitiken tillhör EU:s exklusiva befogenheter. Vad gäller handelspolitiska avtal har Europeiska kommissionen förhandlingsmandatet, inte medlemsstaterna. Representanterna för EU:s medlemsstater förbereder förhandlingspositionerna i samarbete med kommissionen.

I de pågående förhandlingarna har EU:s handelskommissionär Karel De Gucht och USA:s handelsrepresentant Michael Froman en viktig roll.

EU-USA-toppmötet arrangeras i Bryssel den 26 mars. Även USA:s president Barack Obama förväntas närvara.

Ytterligare information om handelsavtalsförhandlingarna finns på utrikesministeriets webbplats.

En videoinspelning om utfrågningen vid utrikesministeriet den 20 januari 2014 (på finska)

Diskussion på Twitter: #FINNTTIP