Nyheter 23.5.2014

Vad händer då Europaparlamentsvalet är över?

Foto: EuropainformationenEU-vaalit 2014. Kuva: Eurooppatiedotus

Resultatet i Europaparlamentsvalet klarnar under söndagkvällen den 25 maj. Det nya parlamentet inleder officiellt sitt arbete den 1 juli, men redan innan det inleds organiseringen av parlamentets arbete och förberedelserna för valet av nästa kommissionsordförande. I valet av kommissionens ordförande deltar såväl medlemsländerna som det nyvalda Europaparlamentet.

Parlamentets politiska grupperingar konstituerar sig under juni månad. Parlamentet väntas få representanter även från sådana partier som inte är med i det nuvarande parlamentet. De slutliga styrkeförhållandena i parlamentet klarnar alltså först då parlamentsgrupperna är utformade. Det är möjligt att det uppstår helt nya partigrupper som en följd av valet.

För att bilda en ny parlamentsgrupp behövs minst 25 ledamöter från minst sju olika medlemsländer. Under den pågående valperioden har det funnits sju politiska grupper och ungefär 30 ledamöter har stått utanför dessa.

I början av juli konstituerar sig det nya parlamentet

Foto: Europaparlamentet
EP kärkiehdokkaat
Europaparlamentspartiernas toppkandidater siktar på platsen som kommissionsordförande.

Parlamentets konstituerande session hålls den första juli. Då väljs ledamöter till parlamentets förtroendeuppdrag såsom parlamentets talman och 14 vice talmän samt ordförande och viceordförande för utskotten. Mandattiden för parlamentets förtroendeuppdrag är 2,5 år, varefter personen byts ut eller omväljs för en till period.

På hösten får parlamentet höra kommissionärskandidaterna. För fem år sedan var vissa medlemsländer tvungna att byta ut sina kommissionärskandidater på parlamentets uppmaning. Den nya kommissionen förväntas inleda sitt arbete i början av november.

Från toppkandidat till kommissionens ledning?

Det nya med parlamentsvalet denna vår är partiernas toppkandidater, som siktar på att bli kommissionens ordförande. Toppkandidaten ger ett ansikte åt sin partigrupp och väljarna en möjlighet att påverka valet av den kommande kommissionens ordförande. Det här betyder ändå inte att den kommande kommissionens ordförande måste vara en av toppkandidaterna. Kommissionens ordförande måste nämligen även duga för medlemsländerna.

Av parlamentets nuvarande sju partigrupper har fem en toppkandidat. Tillsättandet av en toppkandidat baserar sig inte på EU:s rättsakter, men partierna på europeiska nivå ville på det här sättet öka medborgarnas intresse för valet.

Europeiska folkpartiet EPP:s kandidat till kommissionsordförande är från Luxemburg, eurogruppens tidigare ordförande Jean-Claude Juncker. Europeiska socialdemokratiska partiets PES:s kandidat är parlamentets nuvarande ordförande Martin Schultz från Tyskland. Europeiska liberaldemokratiska partiets ALDE:s kandidat igen är belgaren Guy Verhofstadt, som för tillfället fungerar som ordförande för liberalernas parlamentsgrupp. Den enda kvinna bland toppkandidaterna finns hos de gröna: tyskan Ska Keller. De gröna har även en annan toppkandidat, fransmannen José Bové. Vänsterpartiets kandidat är från Grekland, Syriza-partiets ordförande Alexis Tsirpas.

Topptjänsterna

Enligt EU:s senaste grundfördrag, Lissabonfördraget, ska europaparlamentsvalets resultat tas i beaktande vid val av kommissionens ordförande. Processen är följande: Europeiska rådet föreslår för Europaparlamentet en kandidat till ordförande för kommissionen med kvalificerad majoritet. Europeiska rådet förväntas behandla ärendet på sitt möte efter midsommar, den 26-27 juni.

Europaparlamentet röstar under den andra sessionsveckan i juli, den 16 juli som det ser ut nu, om den kandidat medlemsländerna ställt upp till ordförande för kommissionen. Om medlemsländernas kandidat inte får en majoritet av samtliga avgivna röster i parlamentet, dvs. minst 375 ja-röster, återgår ärendet till medlemsländerna, som har en månad på sig att hitta en ny kandidat.

Den valda kommissionsordföranden inleder sammansättandet av sitt kollegium utgående från de kommissariekandidater medlemsländerna utnämnt. Europaparlamentet röstar under hösten om att godkänna hela kommissionen och den höga representanten för utrikesfrågor och säkerhetspolitik. Efter godkännandet utnämnder Europeiska rådet ännu kommissionen genom kvalificerad majoritet.

Av topptjänsterna inom EU byts alltså parlamentets talman, kommissionens ordförande och den höga representanten för utrikesfrågor och säkerhetspolitik ut innan början av november. Förutom dessa väljer Europeiska rådet sig en ordförande för två och ett halvt år, och en ny ordförande lär väljas även för eurogruppen i slutet av året.