Nyheter 6.6.2014

Femte förhandlingsomgången gällande frihandelsavtalet mellan EU och USA

Kuva: EU
TTIP-neuvottelijat

Den femte omgången i förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och USA fördes i Arlington i USA 19-23.5. Man förhandlade inom så gott som alla områden i avtalet: tillträde till marknaden, frågor om reglering samt regler. Inom många avtalsområden har man redan framskridit till förhandlingar utgående från textförslag, till exempel gällande tekniska handelshinder, konkurrens, tvistelösning mellan stater samt små och medelstora företag, som i enlighet med parternas överenskommelse från i mars får ett eget kapitel i avtalet.

Då förhandlingsomgången avslutats uppskattade parterna att förhandlingarna under kommande omgångar i ökande grad kommer att föras utgående från textförslag. Som exempel lyfte man fram förhandlingarna om hållbar utveckling, som innefattar reglering av arbetslivet och miljöfrågor, gällande vilka man gjort framsteg under denna omgång.

Specialfokus på reglering

Även under denna förhandlingsomgång fästes särskild uppmärksamhet vid reglering, och bägge parters regleringsmyndigheter har deltagit i det sektorspecifika arbetet. Till exempel på bilsektorn framskred regleringsmyndigheterna genom att jämföra tekniska säkerhetsföreskrifter samt genom att diskutera vilken data som behövs för att definiera jämförbar säkerhetsstatistik, samt hur denna data ska samlas in.

På området för kemi är harmonisering eller ömsesidigt erkännande däremot inte ett alternativ, så regleringsmyndigheterna undersökte sätt att förbättra informationsutbytet på så vis, att det underlättar regleringsprocessen på båda sidor om Atlanten.

Trots att parterna förde intensiva diskussioner om regleringslikformighet är man ännu inte i ett skede där man skulle förhandla utgående från en klar text.

Möten med intressentgrupper

Under förhandlingsomgången arrangerades även en träff med intressentgrupper, där ungefär 300 representanter för civilsamhället deltog. Bland deltagarna fanns företag, konsumenter, fackförbund, medborgarorganisationer och representanter för delstaterna. Avsikten är att även i fortsättningen ordna möten med intressentgrupper.

USA och EU förhandlar om ett handelsavtal, som skulle täcka hälften av världens bruttonationalprodukt. Förhandlingarna gällande ett ambitiöst transatlantiskt handels- och investeringspartnerskap inleddes sommaren 2013, och nästa förhandlingsomgång hålls i juli.

Ytterligare information om handelsavtalsförhandlingarna