Nyheter 24.6.2014

Solvit – inofficiell problemlösning i EU

Solvit
Katri Inki (till vänster) och Venja Henningsen vid arbets- och näringsministeriet ansvarar för SOLVIT-nätverket i Finland.

SOLVIT är ett nätverk av nationella center i alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge. Det hjälper till i situationer då de nationella myndigheterna i ett EU-land har tillämpat EU-lagstiftning på fel sätt och försummat medborgares eller företags rättigheter. SOLVIT är en lättanvänd och avgiftsfri tjänst med avsikt att hjälpa EU-medborgare och företag att få snabba, praktiska lösningar på problem man stöter på vid den inre marknaden.

SOLVIT strävar efter att hitta en lösning inom en tio veckors tidsfrist, vilket lyckas i största delen av fallen. Ibland avslöjar SOLVIT även större nationella lagstiftningsproblem som förvårar rörligheten för människor och varor inom EU. Då fungerar fallet som ett slags förstoringsglas, genom vilket man kan avskaffa hinder som försvårar den europeiska rörligheten.

Mest frågor om socialskyddet

Största delen av problemen som kommer till Finlands SOVILT-center handlar om socialskydd och företags problem med marknadstillträde. På senare tid har fallen även handlat om bland annat erkännande av yrkeskompetens och registrering av bilar.

Som exempel på ett lyckat SOLVIT-fall kan fallet med en estnisk persons från Finland leasing-hyrda bil lyftas fram. De finländska myndigheterna beslagtog bilen på grund av skatteoklarheter. Efter SOLVIT-ingripandet konstaterades att registreringsskatten för bilar som uppbärs i Finland kan ses som ett hinder för EU-länders leasingföretags rätt att erbjuda gränsöverskridande service. Skattemyndigheterna undersökte fallet på nytt och fastställde en korrekt skatt.

Ett annat exempel är ett fall där en engelsk person som bott två år i Finland inte ansågs vara fast bosatt i Finland. Efter ett SOLVIT-ingripande bedömde FPA fallet på nytt och personen erkändes som berättigad till finländskt socialskydd.

SOLVIT-centret betjänar

Om du har ett nationsgränsöverskridande problem som berör felaktig tillämpning av EU-lagstiftning där parterna är ett företag eller en medborgare och en nationell myndighet kan du föra ärendet till SOLVIT-centret antingen genom att göra en klagan direkt på SOLVIT-tjänstens webbsida (www.solvit.eu) eller genom att skicka e-post till adressen solvit@tem.fi. I Finland fungerar SOLVIT vid arbets- och näringsministeriet. Tilläggsinformation om SOLVIT-tjänsten fås på adressen www.solvit.eu eller http://www.tem.fi/sv/konsumenterna_och_marknaden/handelshinder/solvit-tjansten.