Nyheter 24.7.2014

Statusen som EU-kandidatland motiverar Albanien att fortsätta på reformernas väg

Bild: Europeiska komissionen
Tirana

EU-toppmötet i juni bekräftade medlemsländernas EU-ministrars beslut att ge Albanien officiell status som EU-kandidatland. Beviljandet av officiell status som kandidatland är ett steg på vägen i Albaniens målsättning att integreras med Europa. Landet har nu fått ett synligt erkännande för det reformarbete man gjort i samhället. Den nu erkända officiella kandidatlandsstatusen lyfter EU:s och Albaniens relation till en ny nivå.

Albanien med sina drygt tre miljoner invånare är en liten stat på Balkan som blev en parlamentarisk republik 1991. Direkt därpå, i juni samma år, knöt Europeiska gemenskapen relationer till landet.

Albanien

Albaninen lämnade in sin EU-medlemskapsansökan till unionen år 2009. Under de dryga fem år som gått har samhället förnyats, men landet har fortfarande rum för förbättring då det gäller bland annat utvecklandet av förvaltningen och rättsstatsstrukturerna samt motverkandet av korruption. Dessutom skapar bland annat pengatvätten och människo- och droghandeln särskilda utmaningar för samhällsreformen.

EU har bistått Albanien med ekonomiskt stöd för åtgärder genom vilka landet har utvecklat sin beredskap att verkställa EU:s normer. Till exempel var EU:s stödtill Albaninen åren 1999-2010 sammanlagt 565,7 miljoner euro. Förra året riktades 95 miljoner euro till landet via instrumenten för stöd för anslutningen, IPA I och IPA II.

Vad sker till näst?

Beviljandet av status som kandidatland innebär inte automatiskt att medlemskapsförhandlingarna inleds. Inledandet av medlemskapsförhandlingarna är ett eget steg i utvidgningsprocessen, och de nuvarande EU-medlemsländerna fattar beslut på rekommendation av kommissionen om när och på vilka villkor förhandlingarna med Albanien inleds och avslutas inom varje politiksektor.

Bild: Europeiska komissionen
EU-Albania_Q
Även Albanien måste visa att landet klarar av att på alla sätt sköta sitt medlemskap.

I anslutningsförhandlingarna utreds alltid om det ansökande landet förmår klara av de förpliktelser EU-medlemskapet för med sig. I förhandlingarna koncentrerar man sig på under vilka villkor och med vilken tidtabell kandidatlandet godkänner, verkställer och tillämpar EU:s  regler. Processens fortskridande beror på hur Albanien gör framsteg med att uppfyllan kraven. EU uppmuntrar ändå alltid kandidatländerna att snabbt och effektivt genomföra de reformer som krävs.