Nyheter 4.8.2014

Italien leder ordet i EU de kommande sex månaderna

Bild: Italiens statsministers kansli Palazzo Chigi
Italiens statsminister Matteo Renzi

Till ordförandelandets uppgifter hör förberedelserna inför ministerrådens möten samt att leda dessa. Ordföranden fungerar dessutom som medlare mellan olika medlemsländer och förhandlar med andra EU-institutioner. Utnämningarna till kommissionen och Europaparlamentets konstituerande infaller genast i början på Italiens ordförandeskap.

Ordförandeskapet i Europeiska unionen

Italien är en av de stater som grundade EU och en av de fyra stora EU-medlemsländerna. Landets högsta utrikespolitiska prioritet har traditionellt varit Europa. Den långsiktiga linjen i Italiens gemenskapspolitik har varit att stöda integrationen, utvidgningen och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Majoriteten av befolkningen har traditionellt varit välvilligt inställda till unionen. Italien tillhörde tidigare EU:s nettomottagare, och gynnades märkbart av unionens region- och strukturfonder. I och med utvidgningen av EU är Italien ändå idag en av unionens största nettobetalare.

Ordförandeländerna i EU

Italien fungerar som ordförandeland för EU till slutet av december. Landet har fungerat som ordförande elva gånger sedan Romfördraget ingicks år 1957. Under det kommande halvåret kommer Italien att bereda, koordinera och leda Europeiska rådet, ministerrådet och andra toppmöten. Uppgifterna innefattar även att sköta samarbetet med de andra EU institutionerna, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Italiens målsättning är att använda 56 miljoner euro på sitt ordförandeskap, då till exempel Frankrike under den senare perioden år 2008 spenderade 170 miljoner euro och det senaste ordförande landet Grekland 50 miljoner euro.

Målsättningarna för Italiens ordförandeskap

Italiens målsättningar för sitt ordförandeskap är: tillväxt och sysselsättning, Europa som en plats för frihet och säkerhet, utövandet av fulla medborgerliga rättigheter samt ökandet av Europas roll i världen.

Möjliggörandet av tillväxt och förbättrandet av sysselsättningen är enligt målsättningarna för Italiens ordförandeskap beroende integrationsutvecklingen i Europa. Italien vill koncentrera sig på små och medelstora företag samt föra klimatpolitiken in på 2030-talet. Med tanke på kommande generationer vill Italien stöda investeringar i miljöskydd, infrastruktur och digitala tjänster. Synergin med världsutställningen Expo 2015 som ordnas i Milan är naturlig; temat för utställningen som öppnas i maj är hållbar utveckling.

Logotypen för Italiens ordförandeskap
Logotypen är en svala i Europas färger

Medborgarna bör närmas Europa. Italien vill framhäva Europeiska unionens roll som en demokratins, rättigheternas och frihetens hemvist. Medborgarskap i Europeiska unionen innebär enligt målsättningarna för Italiens ordförandeskap avskaffandet av de hinder och seder som gör medborgarskapet betydelselöst och som orsakar frustration. Ansvarstagande, digitalisering och transparens är nycklar till att lösa problemet. EU:s aktivare roll bör synas i skyddet av de grundläggande rättigheterna samt i flyktingpolitiken. Målet är att fortsätta en process vars ändamål är att skapa en flyktingpolitik för EU som bygger på gemensamt ansvar.

Italien strävar till att under sitt ordförandeskap stärka trovärdigheten och stringensen i Europeiska unionens utrikespolitik samt att utveckla redskap för att lösa globala utmaningar. Medelhavet är livsviktigt för Europa. Stödet till närområdena och EU:s utvidgning är fortfarande prioriteter för ordförandeskapet.