Nyheter 30.9.2014

Erasmus+ -programmet stöder även idrott

Bild: Emilia Kangasluoma/Team Finland
Parkour. Kuva: Emilia Kangasluoma/Team Finland

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott för åren 2014-2020. Avsikten med dess idrottsverksamhet är att uppmuntra idrotts- och motionsorganisationer till europeiskt samarbete. Programmet stöder projekt genom vilka man skapar ny, innovativ praxis på en allmän europeisk nivå, men även nationellt, regionalt och lokalt.

Stöd från programmet beviljas speciellt till sådana gräsrotsaktörer som samarbetar med aktörer i andra medlemsländer. Syftet med dessa projekt kan till exempel vara förhindrandet av diskriminering och förbättrandet av likvärdiga möjligheter, främjandet av social delaktighet, antidopingarbete eller ökandet av hälsofrämjande motion.

Målsättningen europeiskt samarbete på gräsrotsnivå

Erasmus+ möjliggör skapandet av europeiska nätverk på gräsrotsnivå samt utvecklandet, prövandet och delandet av nya verksamhetsformer. Målsättningen är även att främja och stöda god idrottsförvaltning och dubbla karriärer för idrottare.

Olika slags motions- och idrottsorganisationer kan delta i Erasmus+ för idrott-verksamheten. Sådana är till exempel städernas och kommunernas idrottsväsenden, nationella olympiakommittéer, idrottsföreningar och spelarorganisationer. 

Olika icke-vinststrävande idrotts- och motionsorganisationer och föreningar kan delta i Erasmus+ för idrott. Bild: Tommi Natri
Olika icke-vinststrävande idrotts- och motionsorganisationer och föreningar kan delta i Erasmus+ för idrott. Bild: Tommi Natri

Även organisationer som verkar inom andra sektorer såsom läroanstalter, motionsföreningar eller kommunernas och städernas idrottsväsenden kan delta, förutsatt att de verkar i enlighet med programmets mål.

Förutom EU-länderna kan Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz, Makedonien och Turkiet delta i programmet.

Understöd ansöks direkt från Bryssel

Stöd från Erasmus+-programmet anslås förutom för samarbetspartnerskap inom idrotts- och motionssektorn även för europeiska icke-vinststrävande idrottsevenemang. I år fanns 19,3 miljoner euro för utdelning. I hela programmets finansiering är 265 miljoner euro reserverat för idrott.

Stödet ansöks centrerat från Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACA. I ansökningsskedet kan man även fråga råd hos Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO.

Från Cimo berättar man att deltagandet i den första ansökningsomgången, som avslutades i slutet på juni, var ivrigt bland finländska organisationer inom idrotts- och motionssektorn samt till exempel kommunernas idrottsväsenden.

Idrottens europeiska dimension

Europeiska unionen vill utveckla idrottens europeiska dimension. I maj publicerades den nya EU-arbetsplanen för idrott för åren 2014-2017, som linjerar huvudprinciperna för Europeiska unionens ageranden inom idrottssektorn.

EU-arbetsplanen betonar idrottens ärlighet: avvärjande av doping och uppgjorda matcher, skyddet av minderåriga, god förvaltning och jämställdhet mellan könen. Idrottens ekonomiska dimension innefattar enligt arbetsplanen speciellt hållbar finansiering av idrotten samt nyttan av idrott och innovation. Till Idrott och samhälle – temat hör å sin sida hälsofrämjande motion, frivillighet och idrottssektorns sysselsättning och utbildning. EU vill främja dessa strävanden genom Erasmus+-programmets idrottsaktiviteter.

Läs mer: 

Erasmus+ på CIMOs sidor

Erasmus+ programguide (pdf)

Erasmus+ Sport på kommissionens hemsidor