Nyheter 16.12.2014

Post-2015: ”Our world, our dignity, our future”

År 2015 kommer att vara avgörande för den utvecklingspolitiska historien på många sätt: man ska enas om nya världsomfattande målsättningar för hållbar utveckling för de kommande 20 åren, Finlands utvecklingssamarbete fyller 50 år och Europeiska unionens första år med utveckling som tema går av stapeln. Mottot är ”Our world, our dignity, our future”.

Rae Verkkoranta vastaa EU-edustustossa kehityspolitiikasta
Rae Verkkoranta svarar bland annat för utvecklingspolitik vid EU-representationen

Tidsfristen för FN:s millenniemål löper ut år 2015 och diskussionen om tiden efter dem blir allt hetare ju mer vi närmar oss årets slut. FN leder diskussionen om den så kallade Post 2015-utvecklingsagendan, och man förbereder sig som bäst på att ta beslut. EU:s interna diskussion om unionens förhandlingsposition pågår, och det är meningen att arbetsgruppernas Post 2015-konklusioner ska godkännas i samband med utvecklingsministrarnas möte den 12 december.

Det nya Post 2015-utvecklingsprogrammet kommer att ha långtgående följder eftersom det omfattar hela 20 år och berör alla stater, inte bara utvecklingsländerna. Nu har EU:s medlemsstater en unik chans att hjälpa till med att forma en värld som bygger på principerna för hållbar utveckling för kommande generationer.

Post 2015-agendan är väldigt vidsträckt: den omfattar utrotandet av fattigdom och svält, förbättring av hälsovård och utbildning, kamp mot klimatförändringen och skydd av skogar och hav. Man kan säga att det nya utvecklingsprogrammet är revolutionärt till sin karaktär, till skillnad från millenniemålen, och kärnan är universalitetsprincipen. Tydligast ser man universalitetsprincipen i Post 2015-förhandlingarna i att diskussionerna om social utveckling, ekonomi och miljöfrågor inte mera sker åtskiljda från varandra. Betraktelsesättet har blivit mera globalt och man granskar problemlösningar som helheter.

Debatten om Post 2015-agendan har varit komplex och utdragen. Även om diskussionerna främst förs mellan regeringar och FN, har FN starkt drivit på en global diskussion där alla parter deltar. FN:s utvecklingsgrupp har koordinerat över 100 nationella, globala och tematiska konsultationer där representanter för lokala ministerier, näringslivet, forskningsinstitut och frivilligorganisationer har deltagit.

FN:s generalsekreterare publicerade i början av december ett sammandrag av förhandlingarna och våren 2015 ordnas en konferens mellan regeringar. Post 2015-processen kulminerar i september 2015 när man slutligen beslutar om målsättningarna för hållbar utveckling vid det toppmöte som äger rum i samband med generalförsamlingen i New York.

Finland har deltagit aktivt när de Post 2015-konklusioner som fungerar som grund för EU: s förhandlingsståndpunkt utarbetades i Bryssel. Viktiga teman för oss är bland annat att man utgår från de mänskliga rättigheterna, att fattigdomen minskar och att jämställdhetsaspekter beaktas. Vi har också betonat stöd till rättsstatsutveckling och vikten av utbildning och sysselsättning. För Finland är också konsekvensen viktig – den nya utvecklingsagendans målsättningar måste beaktas på alla politiska områden.

Rae Verkkoranta 

Skribenten är ambassadråd