Nyheter 19.12.2014

Eurooppa-neuvosto hakee kasvua investoinneilla

Kuva_European Council

Europeiska rådet sammanträdde i Bryssel den 18 december. Mötet hade kommissionens investeringsprogram som huvudtema. Programmet strävar efter att främja den ekonomiska tillväxten och att locka i synnerhet privata investeringar.

Europeiska rådet fastställde riktlinjer för grundandet av en europeisk fond för investeringar. Målet är att de nya investeringarna ska kunna aktiveras redan under mitten av 2015.

Donal Tusk. Kuva_European Council
Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

”Investeringsplanen är ett värdefullt initiativ för en effektivare användning av EU-medel till stöd för den ekonomiska tillväxten. Eftersom det i det aktuella ekonomiska läget inte finns möjlighet till traditionella stimulansåtgärder är det nödvändigt att locka privata investeringar till Europa. Investeringsprojekten bör väljas utifrån deras ekonomiska lönsamhet och en effektiv användning av finansieringen, inte utifrån regionalpolitiska perspektiv”, säger statsminister Alexander Stubb.

För att den administrativa bördan inte ska bli för stor för finländska små och medelstora företag anser Finland att det är viktigt att systemet är transparent och lätt till sin konstruktion. Utöver investeringar behövs det strukturella reformer i medlemsländerna och en stabilisering av den offentliga ekonomin.

Europeiska rådet enades om att påskynda arbetet med den digitala inre marknaden. Finland betonar att all ny EU-lagstiftning i regel alltid borde anpassas till en digital verksamhetsmiljö. Investeringarna bör inriktas på tillväxttopparna: bioekonomi, miljöteknik (cleantech) och digitalisering.

Utöver ekonomiska frågor och investeringsfrågor diskuterade EU:s stats- och regeringschefer situationen i Ukraina. Europeiska rådet anser att situationen fortfarande ger upphov till stor oro och står redo att vidta ytterligare åtgärder om så krävs.

Mera information: 

 Europeiska rådets  href="http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/sv/ec/146423.pdf" target="_blank">slutsatser

target="_blank">Statsrådets pressmeddelande