Nyheter 5.1.2015

Temaåret för utvecklingssamarbete inleds

EU har utsett 2015 till europeiskt temaår för utvecklingssamarbete. Målet är att öka intresset och diskussionen samt att sprida information om EU:s och medlemsländernas utvecklingssamarbete och dess fördelar. 

EYD2015 logo sv

Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 har beretts i EU och medlemsländerna i ett par år. För planeringen på EU-nivå ansvarar kommissionens generaldirektorat för utveckling och samarbete EuropeAID.

I Finland är det utrikesministeriet som svarar för temaårets arrangemang och kampanjen genomförs av utvecklingssamarbetsorganisationernas EU-förening Kehys rf.

Det är första gången som EU:s temaår handlar om utrikesrelationer. Det finns viktiga orsaker till att just 2015 utsetts till temaår för utvecklingssamarbete:

Nästa år utgår tidsfristen för FN:s millenniemål som ställdes år 2000 och det är dags att se hur de har uppnåtts. Under FN:s ledning för man som bäst förhandlingar och utgående från dem är avsikten att besluta om nya globala mål för hållbar utveckling hösten 2015.

I slutet av nästa år försöker man därtill komma överens om det internationella klimatavtalet i Paris.

Diskussion är välkommen

Enhetschef Stina Soewarta vid kommissionens generaldirektorat för utveckling och samarbete har berett genomförandet av temaåret tillsammans med sitt team. Hon anser det vara viktigt att européerna under årets lopp uttrycker sina åsikter om utvecklingssamarbetet och är medvetna om att samarbetet gynnar oss alla.

Foto: Hanna Päivärinta
Representanter för medlemsländerna, organisationerna och EU-institutionerna samlades i Bryssel i december för att bereda temaåret.
Representanter för medlemsländerna, organisationerna och EU-institutionerna samlades i Bryssel i december för att bereda temaåret.

Hur svarar man i EU på kritiken om att medlen som använts för temaårets informationskampanj hade kunnat användas för projekt inom utvecklingssamarbetet?

”Summan som används för temaårets informationsprojekt är obetydlig jämfört med fältarbetet. Medlen har inte tagits från utvecklingssamarbetet; största delen av budgeten är riktad till medlemsländerna och till utgifter hos de organisationer som genomför temaåret. Temaåret bidrar till att öka medvetenheten om EU:s och medlemsländernas utvecklingssamarbete”, säger Soewarta.

Förebyggande av kriser

Europeiska unionen är tillsammans med sina medlemsländer världens största givare av offentligt utvecklingsbistånd.  Genom EU påverkar även Finland som medlemsland miljontals människors liv.

Med EU:s utvecklingssamarbete har man exempelvis vaccinerat 18 miljoner spädbarn och gett 14 miljoner barn möjlighet till skolgång åren 2004–2012. Genom utvecklingssamarbete kan man därtill påverka globala problem såsom klimatförändringen, terrorismens spridning, olaglig invandring och matsäkerhet.

Utvecklingssamarbetet skapar även marknader och arbete för de deltagande länderna. De kontakter som skapats kan ge upphov till ny företagsverksamhet.

Temaåret för utvecklingssamarbete försöker i synnerhet nå ungdomar och unga vuxna. I flera EU-länder, även i Finland, förbereder man evenemang, tävlingar samt kampanjer som utnyttjar sociala medier och som är riktade till skolor och ungdomar.

Året för utvecklingssamarbete presenteras också vid olika allmänna evenemang och på EU:s webbplats för temaåret.

Frivilligorganisationerna har en viktig roll i genomförandet av temaåret för utvecklingssamarbete.

Hanna Päivärinta