Nyheter 15.1.2015

Kuukauden kysymys: Eroavatko Suomen ja Ruotsin EU-linjaukset paljon toisistaan?

Varje månad frågar vi en opinionsbildare eller sakkunnig om EU. I år har Finland och Sverige varit EU-medlemmar i tjugo år, och vi frågar pensionerade ambassadören Jan Store:

Hur skiljer sig Finlands och Sveriges EU-politiska linjer från varandra?

Bild: EUE
Jan Store
Jan Store

– EFTA-länderna Österrike, Sverige och Finland anslöt sig till EU år 1995. I början av medlemskapet ställdes ofta frågan om de skulle börja agera tillsammans och försvara gemensamma intressen?

– Ganska snabbt stod det klart att det inte fanns särskilt mycket som motiverade det. Sammanslutningen skedde på andra grunder än den gemensamma EFTA-bakgrunden.

– Finland var bland de första som anslöt sig till euron, Danmark har undantag och Sverige beslöt sig för att avstå från euron tills vidare. När det gäller jordbruk har Sverige och Danmark ofta andra linjer än Finland. Deras flyktingpolitik skiljer sig också från Finlands. Som större nettobetalare än Finland vakar de noga över sina penningkistor.

– De nordiska länderna – speciellt Finland och Sverige – fann varandra på ett naturligt sätt utan koordineringsarbete. Vår gemensamma historia, gemensamma värderingar och våra samhällen som i stor utsträckning har utvecklats i samma riktning gjorde det möjligt. Och därför fungerar det också bättre än ett schematiskt försök att uppnå gemensamma ståndpunkter i alla frågor. Naturligt samarbete innebär nära samarbete.

– En viktigare fråga var om de nordiska länderna skulle börja agera tillsammans och kanske bilda ett nordiskt block inom unionen. Ganska snabbt stod det klart att något block inte bildas. Bestående sammanslutningar där man strävar efter att sammanjämka alla frågor finns inte i EU.

– De här frågornas antal visar klart och tydligt att det inte finns många saker som skiljer oss åt. På de flesta frågor har vi samma syn, och vi eftersträvar liknande lösningar.

Jan Store tjänstgjorde som Finlands ständiga representant vid Europeiska unionen, det vill säga som EU-ambassadör, under perioden 2008-2013. Han har också varit Finlands ambassadör i bland annat Polen och chef för utrikesministeriets Europaavdelning.

Vad tycker du?