Nyheter 26.1.2015

Euroopan komission työohjelma vuodelle 2015

Junckerin komissio_kuva: EU

Europakommissionen har publicerat sitt arbetsprogram för år 2015. Det är mera koncentrerat på stora utmaningar än tidigare års program. Bärande teman är förbättring av sysselsättning, tillväxt och investeringar i EU. I sitt nya arbetsprogram understryker kommissionen målsättningarnas transparens och ändamålsenlighet samt den nya kommissionens politiska mandat.

Färre initiativ än tidigare

Arbetsprogrammet för 2015 innehåller 23 nya initiativ. Under tidigare år har initiativen varit 29 eller fler. De nya initiativen följer kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers program med tio tyngdpunkter.

Kommissionens viktigaste löften för år 2015

I arbetsprogrammet för 2015 lovar kommissionen att sysselsättningen och tillväxten i EU ska öka snabbare. Kommissionen lanserar därför ett investeringsprogram var syfte är att skaffa offentlig och privat finansiering till EU-området för över 315 miljarder euro under de närmaste åren. Nya investeringar ska lockas genom att den ekonomiska och monetära unionen fördjupas och Europas ekonomi stabiliseras.

Kommissionen kommer också att fördjupa den inre marknaden och rättvis beskattning i EU. Den kommer att utarbeta en handlingsplan som bekämpar skattekringgående och skattebedrägeri, och som bidrar till mera informationsutbyte om skattebeslut mellan medlemsländerna.

Kommissionen lovar att grunda en europeisk energiunion och fortsätta samordna de nationella energimarknaderna. I arbetsprogrammet lovar man också arbeta för att den digitala inre marknaden ska utvecklas. I praktiken möjliggörs detta bland annat genom att nätsäkerheten förbättras och upphovsrättsregleringen uppdateras.

År 2015 kommer kommissionen också att ta fram en migrationsstrategi som ska göra EU till ett attraktivt mål för arbetsbetingad invandring. Man har för avsikt att samarbeta allt intensivare med länder som står utanför unionen för att förhindra människosmuggling.  Arbetsprogrammet betonar också utökad säkerhet i Europa och unionens roll som global aktör.

Kommissionen synar gamla rättsakter

Junckers nya kommission har granskat alla de cirka 450 lagförslag som är anhänggiga vid Europaparlamentet och i rådet. Av dem föreslår kommissionen att 80 initiativ ska tas tillbaka eller granskas på nytt eftersom de inte längre motsvarar sina ursprungliga målsättningar. Dessutom föreslår man att lika många gällande lagar ska ändras.

Läs mer: