Nyheter 9.2.2015

Haluatko EU-virkamieheksi?

Foto: Europakomissionen
Kuva: Euroopan komissio

För Europeiska unionen jobbar över 40 000 människor och av dem är ungefär 1000 finländare.  För att bli fast anställd EU-tjänsteman måste man klara uttagningsprovet. Uttagningsprov ordnas i regel en gång per år och det är EPSO, European Personnel Selection Office, som står för arrangemangen.

Via uttagningsprov till EU-tjänst

De fast anställda EU-tjänstemännen är huvudsakligen administrativa tjänstemän, översättare och administrativa assistenter. Vid behov ordnas särskilda prov för sakkunniga inom olika sektorer. Det finns inga landskvoter i den centraliserade rekryteringen utan tanken är att de bästa ska sållas fram bland alla sökande.

Finländarna har klarat sig ganska bra i EU:s uttagningsprov

Prov i två steg

Uttagningsproven för tjänstemannakarriären består i regel av två steg. I den första fasen, tillträdesfasen, som består av datorbaserade tester och som sker på det egna modersmålet, mäts den sökandes språkliga, numeriska och abstrakta slutledningsförmåga. Syftet är alltså att pröva de sökandes lämplighet, inte deras kännedom om EU.

De som har klarat det första steget kallas till ett utvärderingscenter i Bryssel för steg 2; utvärderingsfasen. I den andra fasen kan provuppgifterna bestå av muntlig framställning, grupparbeten, strukturerade intervjuer och materialbaserade prov. De som klarar den andra fasen sätts upp på en så kallad reservlista, som EU-institutionerna kan rekrytera från.

De som satts upp på reservlistan bör kontakta den tjänsteman vid Finlands ständiga EU-representation som har ansvaret för rekrytering.

Förberedelser inför uttagningsprovet

Uttagningsproven utlyses på EU:s rekryteringsbyrå EPSO:s webbplats. Där kan man göra frivilliga självutvärderingstest och se hur man lämpar sig innan man skickar in sin ansökan. Det går också att läsa gamla provfrågor där.

Foto: Europakomissionen
EPSO-kokeet. Kuva: Euroopan komissio
De som har klarat provets första steg blir kallade till Bryssel för utvärderingsfasen.

 Andra karriärmöjligheter

Vägen till en EU-karriär kan också öppna sig på andra sätt än genom uttagningsproven. Förutom fast anställda tjänstemän anställer EU vid behov också tidsbundet. Inom EU jobbar också nationella sakkunniga och i Finland är det Statsrådets kansli som koordinerar utnämnandet av dem. Medlemmarna i Europaparlamentet (mepparna) väljer själva sina medarbetare.

Dessutom verkar många intresseorganisationer i Bryssel, och EU-institutionerna erbjuder praktikplatser åt högskolestuderande bland andra.

 EU-karriärambassadören

Vid Helsingfors universitet verkar för tillfället Finlands enda EU-karriärambassadör, Kaisa Hyry. Karriärambassadörskapet är ett förtroendeuppdrag som styrs från EPSO och det betjänar studerande som är intresserade av en EU-karriär. Karriärambassadören ger intresserade studerande individuell handledning, deltar i olika karriärevenemang, håller föredrag och samverkar med andra universitet.

För mer information:

Statsrådets kansli: Jobba för Europeiska unionen

Europainformationens publikation Vill du bli EU-tjänsteman?